Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje bogaty program wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej zastosowań biologii w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Studia podyplomowe z zakresu Biologii sądowej są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, a także osób zawodowo związanych z medycyną sądową i zainteresowanych np. identyfikacją osób zaginionych, zmarłych lub zamordowanych powinny wybrać nasze studia.

Adresaci studiów:
Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu np. antropologii sądowej, genetyki sądowej, entomologii sądowej, antroposkopii, biologii i medycyny sądowej. Zajęcia są prowadzone przez praktyków: biegłych sądowych, policjantów, którzy na co dzień rozwiązują problemy z obszaru kryminalistyki i kryminologii. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków i specjalności. Wszyscy, których interesuje biologia jako narzędzie rozwiązywania zagadek kryminalnych. Osoby, które już aktywnie pracują np. policja, administracja sądowa (prokuratura, adwokatura, procesy sądowe i ich obsługa).

Słuchaczami zostają również:
- pracownicy Policji,
- pracownicy Straży Miejskiej,
- Zakładów Penitencjarnych,
- Straż Pożarnej,
- Służb Celnych,
- Straży Granicznej,
- Administracji Sądowej
- Absolwenci Wyższych Szkół Policji jak i Prokuratorzy czy Adwokaci.

Adresatami studiów są również osoby pracujące w laboratoriach medycznych (genetycznych), biologicznych, mikrobiologicznych, kryminalistycznych, które chcą poszerzyć swoją ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie współczesnych metod biologicznych mających zastosowanie w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

Program studiów:
Program dwusemestralnych studiów obejmuje łącznie 252 godziny zajęć. Zaletą programu jest bardzo duże liczba godzin zajęć praktycznych (laboratoria i ćwiczenia to 188 godzin). Pozostałe 64 godziny to wykłady, stanowiące skondensowaną wiedzę teoretyczną, jako niezbędna baza do zajęć praktycznych. Zajęcia trwają dwa semestry i słuchacze spotykają się na zjazdach sobotnio-niedzielnych. Program studiów jest optymalny z punktu widzenia współczesnej wiedzy w zakresie biologii a w razie potrzeby jest na bieżąco korygowany.

Program studiów obejmuję następujące moduły kształcenia:
- semestr pierwszy - genetyka sądowa, antropologia sądowa, wprowadzenia do medycyny sądowej, biologia sądowa w praktyce,
- semestr drugi - entomologia sądowa, botanika sądowa, mikrobiologia sądowa i bioterroryzm, metody fizykochemiczne z elementami toksykologii sądowej, kryminalistyka.

Słuchacze uzyskają w trakcie zajęć wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się współczesnymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w laboratorium kryminalistycznym, na miejscu zbrodni czy w trakcie trwania śledztwa, szczególnie w zakresie: genetyki sądowej (techniki biologii molekularnej w identyfikacji osobnika), entomologii sądowej (szacowanie czasu zgonu), metod antropologicznych (antroposkopia w identyfikacji osobnika, nowoczesne metody 3D), metod fizykochemicznych z elementami toksykologii sądowej (metody analityczne), mikrobiologii sądowej i bioterroryzmu (identyfikacji i różnicowania mikroorganizmów i ich zastosowania w kryminalistyce), kryminalistyki (technik zabezpieczenia śladów biologicznych, oraz technik daktyloskopijnych). W trakcie trwania studiów słuchacze zapoznają się również z możliwościami wykorzystywania glonów oraz pyłków w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych w ramach zajęć z botaniki sądowej. Dobrze wykształcony biolog sądowy to osoba, która zna podstawowe zagadnienie związane z medycyną sądową. Nasi słuchacza w ramach modułu wprowadzenie do medycyny sądowej zapoznają się między innymi z podstawami prawnymi i zasadami przeprowadzania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Absolwenci nabywają również wiedzę teoretyczną z wybranych aspektów aktów prawnych. Po zakończeniu studiów Absolwenci są przygotowani do pracy w laboratorium kryminalistycznym oraz do współpracy z pracownikami wydziałów kryminalnych, administracją sądową i prawnikami.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Wydziału Biologii UAM, w tym biegli sądowi w zakresie entomologii sądowej z dużym doświadczeniem. Duża część zajęć praktycznych prowadzona jest przez pracowników Wydziałów Kryminalnych KWP w Poznaniu oraz biegłych sądowych z laboratorium kryminalistycznego KWP w Poznaniu. O wysokim stopniu profesjonalizmu zajęć w zakresie medycyny sądowej świadczy fakt, że zajęcia te prowadzą naukowcy i praktycy z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którzy na co dzień spotykają się z trudnymi przypadkami wypadków komunikacyjnych czy zbrodni kryminalnych. Osoby prowadzące zajęcia na naszych studiach podyplomowych aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, służąc pomocą prokuraturze i policji. Na zajęciach jakie prowadzą dzielą się z naszymi słuchaczami swoją profesjonalną wiedzą zdobytą w codziennej pracy. W gronie specjalistów praktyków są również pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UAM, którzy zapoznają słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi z zakresu kryminalistyki. Uzyskany przez absolwentów dyplom ukończeniu studiów podyplomowych oraz suplement z wykazem zaliczonych modułów, zwiększa szanse zatrudnienia w laboratoriach kryminalistycznych policji oraz prywatnych placówkach laboratoryjnych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów z zakresu biologii sądowej i kryminalistyki. Absolwenci są również aktywnymi pracownikami placówek sądowych związanych z wyjaśnianiem spraw i problemów sądowych, gdzie ma zastosowanie wiedza z zakresu biologii sądowej w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Taką właśnie profesjonalną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej biologii sądowej uzyskują słuchacze kończący studia na jednym z najlepszych Wydziałów Biologii w Polsce.

Rekrutacja:
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci mogą rejestrować się do końca września każdego roku.

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis,
- kwestionariusz osobowy,
- świadectwo kwalifikacji pedagogicznych dla chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii,
- 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii

Kontakt:
Dr Zbigniew Czapla
+48 61 829 5712
czapla@amu.edu.p

Adres:
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Przyrodnicze