Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego dedykowane są osobom legitymującym się wykształceniem o profilu prawniczym lub ekonomicznym. Posiadanie wiedzy na temat rynku kapitałowego nie jest konieczne.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prawa rynku kapitałowego.

W ramach Studiów przewidziana jest Wizyta na GPW w Warszawie SA, która odbędzie się poza zwykłym czasem zjazdu.

Adresaci studiów:
Kandydaci, którzy ukończyli studia na innych kierunkach, powinni wykazywać się zainteresowaniem i przynajmniej podstawową wiedza na temat rynku finansowego.

Program studiów:
W trakcie studiów studenci zapoznają się z następującymi blokami tematycznymi:

Semestr I
- Rynek finansowy i kapitałowy - wprowadzenie,
- Prawo rynku kapitałowego w znaczeniu ścisłym (ustawy: o instrumentach finansowych, o ofercie publicznej i o nadzorze).

Semestr II
- Specyfika spółki publicznej,
- Prawo o obligacjach,
- Międzynarodowe rynki finansowe,
- Fundusze inwestycyjne,
- Fundusze emerytalne,
- Banki i ubezpieczyciele na rynku kapitałowym,
- Problematyka corporate governance,
- Wprowadzenie do wyceny instrumentów finansowych,
- Case study i warsztaty.

Rekrutacja:
Warunki ukończenia studiów:
- opracowanie pracy dyplomowej na temat uzgodniony z jednym z wykładowców prowadzących zajęcia w ramach programu Studiów,
- pozytywna ocena pracy przez wykładowcę.

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Aleksandra Matysiak
55 20472
a.matysiak@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Finanse