Studia podyplomowe na kierunku "Podatki i prawo podatkowe" przeznaczone są dla wszystkich osób, które chciałyby pogłębić i poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności. Studia prowadzone będzie w ścisłej współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów oraz Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

Studium podyplomowe prowadzone będzie w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, Krajową Radą Radców Prawnych, Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Irena Olchowicz, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, doc. dr Marek Szubiakowski, doc. dr Marek Waluga, dr Michał Bitner, dr Piotr Karwat, dr Rafał Nawrot, sędzia dr Grzegorz Nowecki, dr Maciej Ślifirczyk, dr Krzysztof Radzikowski, sędzia Adam Bącal, sędzia Bogusław Dauter, mgr Jerzy Bielawny, mgr Dariusz Malinowski, mgr Jacek Pyssa.


Adresaci studiów:
Do kogo skierowane jest Studium z zakresu Podatków i Prawa Podatkowego? Dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych, pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów oraz aplikantów.

Limit przyjęć: 120 osób.

Program studiów:
Program studiów (448 godzin) obejmuje:

Semestr I: Wstęp do nauki prawa podatkowego, Teoria podatków, Finanse publiczne. System dochodów budżetowych, Ordynacja podatkowa – część prawnomaterialna, Postępowanie podatkowe, Ustrój organów podatkowych, skarbowych i celnych, Międzynarodowe prawo podatkowe, Prawo dewizowe, Ustawa o doradztwie podatkowym, Optymalizacja podatkowa.

Semestr II: Wprowadzenie do podatków dochodowych, Postępowanie egzekucyjne, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podstawy rachunkowości, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób prawnych – judykatura, Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, Wprowadzenie do podatków obrotowych, Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług – judykatura, Podatek akcyzowy, Podatek akcyzowy – judykatura, Niepodatkowe należności budżetowe, Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe.

Semestr III: Wprowadzenie do podatków majątkowych, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Ewidencja nieruchomości – kataster fiskalny, Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej, Podatek od nieruchomości, Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów gospodarczych – skutki podatkowe, Podatek rolny, Podatek leśny, Prawo celne, Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym, Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, Prawo karne skarbowe, Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej, Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Podatek od gier, Podatek od spadków i darowizn, Przestępczość podatkowa.

Forma zaliczenia: sesja egzaminacyjna (po każdym semestrze). Obowiązują wpisy na ocenę z egzaminów i zaliczenia wszystkich przedmiotów.

Rekrutacja:
Czas trwania studium: trzy semestry

Zakończenie studiów: Monograficzny wykład autorski wybitnego specjalisty (gościa studium).

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:

+48 22 55 20 479


Adres:
ul.Oboźna 6,
00-332 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: FinansePrawo