Celem studium jest uzupełnienie programu studiów magisterskich prowadzonych na wydziałach prawa o możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polubownych i pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Na zakończenie każdego semestru przeprowadzana jest dodatkowa symulacja w maksymalnie sześcio-osobowych grupach, która jest bacznie obserwowana przez udzielającego informacji zwrotnej trenera oraz nagrywana w celu możliwości późniejszej, szczegółowej analizy przez samych uczestników.

Adresaci studiów:
Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich). Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób posiadających wykształcenie prawnicze (studia polecane są szczególnie dla radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów i prokuratorów).

Ponadto na studia mogą być przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerowie, posiadający podstawową wiedzę z zakresu prawa.

Limit przyjęć: 45 osób.

Program studiów:
Program studiów (ponad 190 godzin) obejmuje następujące zagadnienia: Teoria i psychologia konfliktu, Komunikacja interpersonalna, Negocjacje, Rodzaje negocjacji, Mediacja, Etapy mediacji, Etyka w negocjacjach i mediacjach, Rola mediatora, Rola prawa i prawników w mediacji, Przygotowanie klienta do mediacji, Regulacje polskie i międzynarodowe dotyczące mediacji, Zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów, etc.

Sposób zaliczenia zajęć: egzamin pisemny na zakończenie każdego semestru.

Wykładowcy: prof. dr hab. R. Rządca, Mec. M. Bobrowicz, mec. P. Nowaczyk, mec. S. Pieckowski, mec. Ł. Rozdeiczer, Sędzia A. Rękas, Sędzia R. Cebula, dr hab. M. Latos-Miłkowska, dr hab. E. Gmurzyńska, doc. dr M. Barzycka-Banaszczyk, doc. dr E. Łojko, doc. dr E. Mikos-Skuza, doc. dr A. Rosner, dr M. Fajst, dr A. Gójska, dr R. Morek, dr P. Waszkiewicz, dr A. Winiarska, mgr R. Boch, mgr A. Cybulko, mgr A. Szpor, mgr M. Tański, mgr M. Wawrzyniak, mgr A.Siedlecka-Andrychowicz, mgr K. Sobczyk, mgr K. Markert

Rekrutacja:
Warunki zaliczenia: minium 80 % obecności na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu pisemnego na zakończenie każdego semestru.

Koszt za całość studiów podyplomowych: 5 500 PLN.

Czas trwania: dwa semestry

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz
+48 22 55 25 920
a.siedlecka@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Nauki SpołecznePrawo