W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego, którego konsekwencją są liczne przemiany dotyczące państw, roli organizacji międzynarodowych i pozycji jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, rośnie znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne.

Celem studium Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale również z kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne.

Absolwenci (np. urzędnicy, wojskowi, dziennikarze zajmujący się stosunkami międzynarodowymi) będą mogli swobodnie poruszać się po tematyce prawa międzynarodowego publicznego oraz korzystać ze źródeł.

Adresaci studiów:
Podstawową grupę, do której skierowana jest oferta studiów stanowią osoby zajmujące się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego w swojej pracy zawodowej, a także osoby zainteresowane prawem międzynarodowym.

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które posiadają np. dyplom licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów.

Program studiów:
Program studiów (170 godzin) obejmuje dwa bloki. Pierwszy tworzą ogólne zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego dotyczące tworzenia tego prawa, jego źródeł oraz podmiotów. Na drugi składają się przedmioty omawiające kwestie szczególnie istotne lub wzbudzające kontrowersje w społeczności międzynarodowej.

Program obejmuje następujące przedmioty: źródła prawa międzynarodowego publicznego, sztukę negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych, podmioty prawa międzynarodowego, prawo dyplomatyczne i konsularne, międzynarodową ochronę praw człowieka, odpowiedzialność międzynarodową państw i jednostek, sądownictwo międzynarodowe, terroryzm międzynarodowy, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, międzynarodowy arbitraż handlowy, międzynarodowe prawo ochrony środowiska, międzynarodowe prawo lotnicze, międzynarodowe prawo kosmiczne.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska, prof. dr hab. Zdzisław Galicki, prof. dr hab. Adam Opalski, prof. dr hab. Stefan Sawicki, dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, dr hab. Karol Karski, dr hab. Mateusz Pilich, dr Elżbieta Mikos-Skuza, dr Rudolf Ostrihansky, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, dr Aleksander Gubrynowicz, dr Tomasz Kamiński, dr Zuzanna Kulińska,

Rekrutacja:
Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zaliczeniem pięciu egzaminów z wybranych przedmiotów prowadzonych w formie wykładów obejmujących co najmniej 10 godzin akademickich. Pozostałe wykłady i konwersatoria zaliczane są na podstawie obecności.

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania studium: dwa semestry.

Koszt za całość studiów podyplomowych:
- 4 800 zł (opłata jednorazowa) do 20 września 2016 r.
- 5 200 zł (opłata w 2 ratach): I rata 2 600 zł do 20 września 2016 r., II rata 2 600 zł do 1 lutego 2017 r.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Beata Grochowska
+48 22 55 27 200
pspm@wpia.uw.edu.pl

Adres:
Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47,
00-347 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo