Wykładowcami są pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW, w tym wybitni profesorowie prawa pracy oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

Studium organizowane jest we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Czas trwania: dwa semestry

Adresaci studiów:
Udział w studium dedykowany jest osobom, które chciałyby poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktycznym wymiarze, zajmujących się tematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej.

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł magistra lub równorzędny, którzy są zainteresowani problematyką prawa pracy.

Limit przyjęć: 150 osób.

Program studiów:
Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: Wprowadzenie do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia, Kształtowanie treści stosunku pracy, Ustanie i zmiana treści stosunku pracy, Wynagrodzenie za pracę, Czas pracy, Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy, Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy, Dokumentacja pracownicza, Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy, Działalność socjalna pracodawcy, Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw, Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy, Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy, Europejskie prawo pracy, Prawo urzędnicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prawo pracy w szkołach wyższych, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ludwik Florek, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. dr hab. Krzysztof Rączka, dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta Łojko, dr Dorota Dzienisiuk, dr hab.  Monika Latos-Miłkowska, dr Tomasz Niedziński, dr Michał Raczkowski, dr Jacek Skoczyński, dr Piotr Grzebyk, dr Anna Dubowik.
Zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy prowadzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Forma zaliczenia przedmiotów: po każdym semestrze sesja obejmująca egzaminy i zaliczenia wynikające z programu studiów.

Rekrutacja:
Warunki zaliczania:
- sesja obejmująca egzaminy i zaliczenia wynikające z programu studiów,
- po uzyskaniu zaliczenia z dwóch semestrów obliczana jest średnia ocen z całych studiów, która stanowi podstawę oceny wpisywanej na świadectwie ukończenia studiów.
- nie przewiduje się pracy dyplomowej ani egzaminu końcowego.

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt za całość studiów podyplomowych:
- 4 500 PLN (opłata jednorazowa),
- 4 800 PLN (opłata w 2 ratach),
- 5 000 PLN (opłata w 4 ratach).

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:

+48 22 55 20 479
inpa@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul.Oboźna 6
00-332 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: BHPPrawo