Główną tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. W ramach studium omawiane będą ponadto zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych.

Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką.

Adresaci studiów:
Studia są adresowane w pierwszej kolejności do osób zajmujących się zawodowo problematyką sportu i prawa sportowego oraz organizacją imprez masowych, w tym sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych.

Program studiów:
Przedmioty realizowane w ramach studiów podzielone zostały na 8 bloków tematycznych:
- Zagadnienia wprowadzające;
- Podmioty zbiorowe ruchu sportowego;
- Status prawny zawodników;
- Inne podmioty ruchu sportowego;
- Własność intelektualna w sporcie,
- Sponsoring i reklama;
- Organizacja i przebieg imprezy masowej;
- Podatkowe i finansowe aspekty sportu i imprez masowych;
- Rozwiązywanie sporów i konfliktów oraz
- zwalczanie dopingu w sporcie.

Rekrutacja:
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:
1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz
2. pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Magdalena Kaliściak
+48 22 55 20 529
ipk@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo