W ostatnich latach można zaobserwować bardzo intensywną działalność legislacyjną dotyczącą dziedziny prawno-gospodarczej. Jest to następstwem nie tylko postępujących zmian polityki gospodarczej państwa, ale także włączenia Polski do struktur unijnych.

Celem Podyplomowego Studium Prawa Spółek jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formy spółek prawa handlowego.

Obowiązujące obecnie prawo spółek jest prawem stosunkowo nowym, dość często zmienianym, trudno poddającym się prawidłowej wykładni i rozmaicie interpretowanym. Łatwo zatem wysnuć wniosek, iż jest to bardzo problematyczna gałąź prawa. Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych oferują, będący wykładowcami na Studium, najlepsi specjaliści – pracownicy nauki z różnych ośrodków uniwersyteckich praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych.

Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie materii normatywnej, która w omawianej dziedzinie prawa jest w dużym stopniu rozproszona. Wystarczy wymienić przykładowo kilka podstawowych regulacji prawnych: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, itp.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla prawników, przyjmowani są także przedstawiciele innych zawodów (o ile legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich).

Program studiów:
Program studiów (208 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
Wprowadzenie do instytucji spółek, Zasada jedności prawa cywilnego, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, Powstanie i konstrukcja spółek osobowych, Stosunki majątkowe w spółkach osobowych, Powstanie spółek kapitałowych, Spółka w organizacji, Prawo firmowe, Reprezentacja spółek, Zarządzanie i nadzór w spółkach kapitałowych, Prawa udziałowe i rozporządzanie nimi, Umorzenie praw udziałowych, Zgromadzenie wspólników/Walne Zgromadzenie i jego kompetencje, Uchwały kolegialnych osób prawnych, Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Zmiany w składzie wspólników, Umowy między wspólnikami spółek kapitałowych, Elektroniczne czynności prawne w praktyce kontraktowej spółek, Pojęcie kapitału, Zmiany kapitału w spółkach, Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych, Ochrona mniejszości w spółkach kapitałowych, Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych, Spółki jednoosobowe, Łączenie spółek, Pojęcie zakazu konkurencji w prawie spółek, Przekształcenie spółek, Zasady Corporate Governance, Spółka w upadłości, Spółka europejska, Prawo rynku kapitałowego, Nowe formuły prawne na rynku kapitałowym, Krajowy Rejestr Sądowy, Procedury rejestracyjne, Spółki publiczne, Prawo pracy w stosunkach spółkowych, Aspekty podatkowe działalności spółek, Rachunkowość spółek, Prawno-karne aspekty prawa spółek, Przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego spółek, Aktualne nowelizacje Kodeksu Spółek Handlowych.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, prof. dr hab. Józef Frąckowiak, Mec.M.Furtek, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Anna Karmańska, prof. dr hab. Wojciech Katner, prof. dr hab. Andrzej Kidyba, prof. dr hab. Wojciech Kocot, prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, prof. dr hab. Józef Okolski, prof. dr hab. Adam Opalski, Prof. dr hab.W. Popiołek, Prof. dr hab. U. Promińska, dr M.Raczkowski, prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, dr hab. Jacek Jastrzębski, doc. dr Małgorzata Modrzejewska, doc. dr Jerzy Modrzejewski, dr Łukasz Gasiński, dr Marek Grzybowski, dr Karolina Kocemba, SSO Dorota Kozarzewska, dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, dr Marcin Olechowski, dr Konrad Osajda, dr Dominika Opalska, dr Paweł Wajda, dr Cezary Wiśniewski, dr Łukasz Żelechowski.

Rekrutacja:
Czas trwania: dwa semestry.

Charakter zajęć prowadzonych w ramach studium: wykłady i warsztaty.

Warunki ukończenia: napisanie pracy dyplomowej, z której ocena będzie wpisana na świadectwie dokumentującym ukończenie studiów.

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt za całość studiów podyplomowych:
- 6 000 zł (opłata jednorazowa),
- 6 300 zł (opłata w trzech ratach).

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Aleksandra Matysiak
+48 22 55 20 472
ipc@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo