Celem Podyplomowego Studium Prawa własności intelektualnej jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, znaków towarowych, skomercjalizowanych dóbr osobistych i ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Obok zasadniczych, cywilnoprawnych podstaw ochrony dóbr niematerialnych w programie Studium uwzględnione zostały także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej. Kilkanaście godzin wykładów poświęcono postępowaniom związanym z powstawaniem i ochroną praw poszczególnych praw na dobrach niematerialnych, a także rozgraniczeniu postępowania przed sądami cywilnymi i postępowania administracyjnego w tej dziedzinie. Seminaria służą prezentacji problemów, szczególnie aktualnych, wynikających z ekspansji nowych technologii lub wykazujących istotne znaczenie dla praktyki sądowej.

Adresaci studiów:
Kierunek dedykowany jest przede wszystkim dla prawników. Osoby, które nie posiadają stosownego wykształcenia kierunkowego muszą uzyskać zgodę kierownika Studium.

Limit miejsc: 80

Program studiów:
Wykłady - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo patentowe, Prawo znaków towarowych, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych, Komercjalizacja dóbr osobistych, Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo patentowe, Postępowanie administracyjne oraz procedury graniczne w sprawach z zakresu własności intelektualnej, Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej - odrębności, rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym, Prawnokarna problematyka własności intelektualnej, Prawa wyłączne do nowych odmian roślin, Własność intelektualna a podatki.

Seminaria (dwa z trzech, do wyboru): - Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Komercjalizacja dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich.

Wykładowcami są m. in. : prof.  dr hab. Monika Dąbrowska, prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Urszula Promińska, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, doc. dr Teresa Grzeszak, dr hab. Wojciech Machała, dr Krzysztof Wojciechowski, dr Łukasz Żelechowski, sędzia Sądu Najwyższego, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP..

Rekrutacja:
Warunki ukończenia: obecność na 75% zajęć i zdanie 3 egzaminów (z prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, z prawa patentowego oraz z prawa znaków towarowych)

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: dwa semestry.

Koszt za całość studiów podyplomowych
- 5 300 PLN (opłata jednorazowa)
- 5 700 PLN (opłata w 3 ratach - I rata - 1900,00 zł, II rata - 1900,00 zł, III rata - 1900,00 zł)

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Katarzyna Jedlińska-Orzechowska
+48 22 55 24 343
k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo