Studium podyplomowe kompleksowo obejmuje problematykę zorganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz konfrontuje wiedzą teoretyczną z doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi.

Studium podyplomowe Problematyka Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu ma za zadanie dostarczyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne uczestnikom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu lub ściganiu przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie. Do celów studiów zaliczyć należy ponadto analizę zjawisk zorganizowanej przestępczości i terroryzmu.

Adresaci studiów:
Studium adresowana jest przede wszystkim do:
- funkcjonariuszy wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych Policji i Prokuratury, do zadań których należy w szczególności ściganie sprawców przestępstw działających w zorganizowanej grupie lub związku przestępnym oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym
- funkcjonariuszy lub pracowników instytucji, których zakres działalności w znacznym stopniu dotyczy przestępstw popełnianych w sposób zorganizowany,
- przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej, w szczególności funkcjonariuszy lub pracowników instytucji takich, jak sztaby antykryzysowe.
- przedstawicieli mediów, którzy specjalizują się w problematyce zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu.

Program studiów:
Bloki tematyczne:
- Wprowadzenie do problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Opis politologiczny, kryminologiczny i kryminalistyczny zjawisk.
- Odpowiedzialność karna za przestępstwa określane mianem zorganizowanych oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
- Aspekty kryminalistyczne i karnoprocesowe zwalczania zorganizowanej przestępczości i terroryzmu.
- Pozbawianie korzyści majątkowych beneficjentów "criminal enterprises".
- Ochrona informacji niejawnych; bazy danych i analiza kryminalna - możliwości wykorzystania w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.
- Ramy instytucjonalne przeciwdziałania i zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu.
- Współpraca międzynarodowa na gruncie zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu.
- Praktyczna analiza i ilustracja działań przeciwko grupom przestępczym oraz operacji antyterrorystycznych.

Rekrutacja:
Kwestie organizacyjne:
- Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów (w formach interaktywnych), z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.
- Warunkiem końcowego zaliczenia studium jest uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie, pod kierunkiem naukowym promotora, pracy dyplomowej.
- Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego po uzyskaniu zaliczenia końcowego.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Aleksandra Matysiak
+48 22 55 20 472
ipc@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: BezpieczeństwoPrawo