Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje polskie i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy.

Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o zagadnieniach z zakresu teorii rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu), sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego, wykonywania zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym.

Istnieje również potrzeba pogłębienia wiedzy w tym obszarze przez pracowników sektora publicznego (zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego), który przejmuje w coraz większym stopniu metody właściwe dla sektora prywatnego w procesach zarządzania sprawami publicznymi.

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bilansowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), ewidencji na potrzeby rozrachunków publiczno-prawnych, rachunku kosztów, rachunkowości grup kapitałowych, rachunkowości budżetowej, rewizji finansowej i controllingu na potrzeby rewizji finansowej, analizy wskaźnikowej, prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i materialnego prawa podatkowego, zobowiązań podatkowych oraz postępowania podatkowego. Zdobyta wiedza przyczyni się w szczególności do wzrostu efektywności pracy przedstawicieli sektora publicznego, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających tytuł magistra oraz licencjat) o profilu ekonomicznym lub prawniczym, osób z innym wykształceniem za zgodą  kierownika studiów,

Istnieje możliwość uruchomienia uzupełniających zajęć z podstaw rachunkowości dla słuchaczy nie posiadających niezbędnej wiedzy dla uczestnictwa w bloku zagadnień z obszaru rachunkowości.

Limit przyjęć: 70 osób.

Program studiów:
Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wybrane elementy prawa cywilnego, Prawo bilansowe, Rachunkowość, w tym podstawy rachunkowości i rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Podatek  od towarów i usług, Podatki dochodowe, Rachunkowość budżetowa, Analiza finansowo-ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw, Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny, Prawo handlowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej, Controlling finansowy na potrzeby rewizji finansowej, Rachunkowość podatkowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość grup kapitałowych, Zobowiązania podatkowe, Postępowanie podatkowe, Warsztaty podatkowe - prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oraz ewidencji podatkowych, Wybrane elementy prawa pracy, Instrumenty finansowe rynku kapitałowego.

Sposób zaliczania przedmiotów: egzaminy z prawa bilansowego, rachunkowości, rachunkowości podatkowej, prawa handlowego, podatku  od towarów i usług, podatków dochodowych oraz zaliczenie pozostałych przedmiotów

Wśród wykładowców są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa i Administracji, a także wybitni specjaliści i praktycy z Ministerstwa Finansów i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Rekrutacja:
Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (do wyczerpania limitu miejsc). W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów przewyższającej limit miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego warunku skutkuje nieprzyjęciem na studia, a na zwolnione miejsce może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. W pierwszej kolejności rekrutacją objęte będą osoby, które znalazły się poza limitem pierwszej rekrutacji.

Czas trwania: dwa semestry.

Opłata za całość studiów – 5 200 PLN płatne jednorazowo, do dn. 20.09.2016 r., możliwa opłata w dwóch ratach: I rata 2750 do dn. 20.09.2016 r., II rata – 2750 do dn. 15.01.2017.

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych niezbędne przy występowaniu do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez obowiązku zdawania stosownych egzaminów kwalifikacyjnych.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Sylwia Mitura
+48 22 55 20 271
psrf@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Finanse