Studium podyplomowe z zakresu Zagadnień Legislacyjnych przeznaczone jest dla osób, które zajmują się opracowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawotwórczych, zatrudnionych w komórkach legislacji organów państwowych i samorządu terytorialnego.

Czas trwania: trzy semestry.

Adresaci studiów:
Słuchaczami mogą być zarówno osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów prawniczych i administracyjnych, jak i innych kierunków, pod warunkiem posiadania tytułu magistra.

Limit przyjęć: 80 osób.

Program studiów:
Program studiów (240 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
Wybrane zagadnienia redagowania tekstów prawnych - wykład i zajęcia praktyczne, Ustawa w systemie źródeł prawa, Kultura języka polskiego, Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, Naczelne zasady ustrojowe konstytucji RP, Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa SN, Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa NSA, Wybrane zagadnienia organizacji procesu legislacyjnego w Polsce, Wybrane zagadnienia organizacji procesu legislacyjnego prawa UE, Wstęp do prawoznawstwa (dla nie prawników), Seminarium.

Sposób zaliczenia przedmiotów: wysłuchanie wszystkich wykładów, uczestnictwo w ćwiczeniach i uzyskanie z nich zaliczenia oraz przygotowanie pracy seminaryjnej, będą podstawą oceny, która będzie wpisana na świadectwie dokumentującym ukończenie studiów.

Wśród wykładowców są pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji oraz wybitni praktycy reprezentujący instytucje zajmujące się tworzeniem prawa.

Rekrutacja:
Rekrutacja otwarta po złożeniu dokumentów w wymaganym terminie o przyjęciu decyduje staż pracy ze szczególnym uwzględnieniem stażu w służbach legislacyjnych. Należy złożyć komplet dokumentów. W przypadku PSZL sama rejestracja internetowa nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia. Identyczna procedura będzie stosowana w przypadku otwarcia rekrutacji uzupełniającej.

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt za całość studiów podyplomowych:
- 5 500 zł (opłata jednorazowa),
- 5 800 zł (opłata w trzech ratach).

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Bernadeta Piekarska
+48 22 55 24 316
inopip@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: AdministracjaPrawo