Studium podyplomowe Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej dedykowane jest w pierwszej kolejności pracownikom "odbiorców ostatecznych", zwłaszcza zajmujących stanowiska bezpośrednio związane albo utworzone dla zarządzania środkami funduszy.

Ponadto studium adresowane jest do osób, które zajmują się lub są zainteresowane doradztwem w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków unijnych w różnych dziedzinach, np. doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe lub techniczne.

Czas trwania: dwa semestry.

Program studiów:
Program studiów w semestrze I:
1. System instytucjonalny wdrażania pomocy z Funduszy Strukturalnych,
2. Programowanie pomocy z Funduszy Strukturalnych,
3. Finanse publiczne UE,
4. Elementy prawa budżetowego,
5. Podstawy prawne polityki spójności w UE i w Polsce,
6. Prawno-podatkowe aspekty gospodarowania środkami z budżetu UE,
7. Ewolucja polityki spójności 1970-2006
8. Kwalifikowanie kosztów do współfinansowania,
9. Programowanie i wdrażanie pomocy z Funduszu Spójności,
10. Zarządzanie projektem – wniosek o dofinansowanie,
11. Zarządzanie projektem – cykl życia projektu,
12. Zarządzanie projektem – ocena oddziaływania na środowisko.

Program studiów w semestrze II:
1. Montaż finansowy,
2. Wprowadzenie do prawa pomocy publicznej,
3. Zamówienia publiczne,
4. Studium wykonalności,
5. Umowy związane z realizacją projektów,
6. Umowy związane z realizacją projektów - FIDIC,
7. Zarządzanie projektem – umowa o dofinansowanie,
8. Zarządzanie projektem - audyt,
9. Zarządzanie projektem - ewaluacja,
10. Zarządzanie projektem - monitoring,
11. Zarządzanie projektem – zarządzanie finansowe,
12. Zarządzanie projektem – studia przypadków,
13. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych i kontrola finansowa.

Rekrutacja:
Warunki zaliczenia semestru: w każdym semestrze trzeba zdać egzaminy z przedmiotów, z których prowadzone są wykłady, a ponadto zaliczyć konwersatoria i ćwiczenia.

Warunki ukończenia: studium kończy się przygotowaniem zadania zaliczeniowego, czyli stworzeniem wniosku, biznes planu, studium wykonalności).

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Michał Bitner
+48 22 55 24 324
paproag@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul.Oboźna 6
00-332 Warszawa


Program w kategorii: