Słuchacze studium podyplomowego będą mieli ponadto okazję, żeby opanować umiejętność identyfikacji sytuacji, w których dochodzi do nadużyć prawa w obszarze pracy operacyjnej oraz skutecznego i efektywnego gromadzenia informacji przydatnych do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw gospodarczych.

Wykładowcy: zajęcia prowadzą naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wybitni specjaliści i eksperci z urzędów państwowych.

Czas trwania: dwa semestry.

Adresaci studiów:
Studium Zapobieganie Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych oraz pracowników instytucji państwowych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa karnego i gospodarczego.

Limit przyjęć: 130 osób.

Program studiów:
Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach. Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające; Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych; Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego; Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; Prawo karne skarbowe; Prawo antymonopolowe; Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.

Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą. Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof.  dr hab. Ewa Gruza, prof. UW dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, doc. dr Marek Grzybowski, dr Magdalena Błaszczyk, dr Sławomir Żółtek, dr Anna Zientara, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Szymon Pawelec oraz pracownicy naukowi innych uczelni, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcy prawni.

Rekrutacja:
Forma rekrutacji: rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kserokopia dyplomu ukończenia studiów, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (generowane z systemu elektronicznej rejestracji internetowej).

Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu USOS web. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza. Koszt za całość studiów podyplomowych:
- 3 800 zł (opłata jednorazowa),
- 4 000 zł (opłata w 2 ratach).

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów: 1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz 2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Magdalena Kaliściak
+48 22 55 20 529
ipk@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: BezpieczeństwoPrawo