Program dostarcza zintegrowanej wiedzy w każdej z trzech dziedzin, koncentrując uwagę na finansach przedsiębiorstw (np. pozwala podjąć decyzje co do kierunków inwestycji, użycia określonych instrumentów finansowych, zarządzania finansami łącznie z oceną prawnych możliwości kształtowania stosunków z innymi przedsiębiorstwami, bankami i instytucjami fiskalnymi), kształtowaniu potencjału kadrowego firmy (prawo pracy, zarządzanie kapitałem społecznym), kształtowaniu rynku (marketing i prawo handlowe) ale także pozwala uzyskać widzę pozwalająca podejmować decyzje dotyczące struktury organizacyjnej firmy, ubezpieczania ryzyka jej działalności, a także przewidywania warunków jej działania w zależności od przebiegi zjawisk makroekonomicznych.

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę z tych dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania, które w największym stopniu decydują o trafności decyzji gospodarczych. Są to w zakresie prawa: prawo handlowe, bankowe i podatkowe, cywilne oraz prawo pracy, w zakresie ekonomii zajęcia poświęcone rachunkowi inwestycyjnemu, instrumentom finansowym oraz mikro- i makroekonomicznych podstaw działalności gospodarczej a w zakresie zarządzania podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie jego potencjałem kadrowym oraz marketing.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych zamierzających pogłębiać swoją wiedzę niezbędną w kierowaniu działalnością gospodarczą. W szczególności przeznaczone są dla osób, pracujących na średnim szczeblu zarządzania, w przedsiębiorstwach oraz administracji, planujących rozwój własnej kariery zawodowej, jak również dla osób, które same prowadzą działalność gospodarczą i potrzebują podstaw prawnych i ekonomicznych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.

Program studiów:
Program studiów (201 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Prawo handlowe, Prawo podatkowe i prawo bankowe, Prawo pracy, Prawo cywilne, Podstawy zarządzania, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing, Mikro-i makroekonomiczne podstawy działalności gospodarczej, Instrumenty finansowe, Rachunkowość, Negocjacje.

Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Janusz Kudła, prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Marek Grzybowski, dr Aleksander Chrostowski, dr Gabriela Grotkowska, dr Waldemar Grzywacz, dr Beata Kozłowska-Chyła, doc.dr Andrzej Rutkowski, dr Sławomir Winch, dr Łukasz Żelechowski, mgr Zbigniew Huszcz, mgr Danuta Maciejowska, mgr Krzysztof Podstawka.

Rekrutacja:
Forma zaliczenia studiów: wszystkie przedmioty zaliczane są na ocenę. Średnia arytmetyczna z uzyskanych wyników stanowi ocenę na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:

+48 22 55 49154
+48 22 83 11119
domanska@wne.uw.edu.pld

Adres:
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: FinansePrawoZarządzanie