Dokument uzyskiwany po ukończeniu Studium: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, doc. dr Jarosław Maćkowiak, dr Maksymilian Cherka, mgr Miłosz Anczakowski.

Adresaci studiów:
Studium przeznaczone w szczególności dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej i audytu w administracji publicznej, kadry kierowniczej i pracowników w urzędach administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego (w administracji zespolonej i niezespolonej) oraz w urzędach i jednostkach organizacyjnych tworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

Limit przyjęć: 70 osób

Program studiów:
Program studiów (224 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego, Ustrój administracji publicznej - Procedura administracyjna - Finanse publiczne - Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru - Prawny system kontroli administracji publicznej, Organizacja i technika kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych, Metodyka i techniki audytu, Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji publicznej, Podstawowa problematyka zarządzania organów w urzędzie administracyjnym, Podstawy rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej, Procedury w kontroli wewnętrznej, Procedura realizacja audytu, System kontroli zewnętrznej nad administracją, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, Audyt informatyczny, Psychologiczne aspekty kontroli i audytu.

Dodatkowo obowiązkowe po dwa konwersatoria w semestrze na zaliczenie i seminarium dyplomowe w 2. semestrze.

Rekrutacja:
Sposób zaliczenia studiów: 6 egzaminów (pierwszy semestr) oraz 4 egzaminy (drugi semestr).

Opłaty: 5 900 zł (opłata jednorazowa), 6 100 zł (płatność w 3 ratach).

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
mgr Bernadeta Piekarska
+48 22 55 24 316
psa@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Administracja