Celem studiów z zakresu "Gerontologii społecznej", prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych SGGW, jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy związanej z prowadzeniem działalności opiekuńczo-animacyjnej, adresowanej do ludzi w wieku starszym. Studia są ponadto doskonałym sposobem na poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i biomedycznych.

Proponowane studia podyplomowe mają charakter innowacyjny i stanowią odpowiedź na potrzeby społeczeństwa starzejącego się.

W toku studiów studenci poznają specyfikę i dynamikę procesu starzenia się, jego biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania oraz skutki, poznają specjalistyczne metody pracy indywidualnej i grupowej z seniorami.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie magisterskie i zawodowe z zakresu nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych pragnących doskonalić posiadaną wiedzę oraz umiejętności zawodowe w zakresie gerontologii społecznej; do nauczycieli, pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej, animatorów kultury, psychologów, lekarzy, wszystkich osób które są zainteresowane problematyką gerontologii społecznej.

Adresatami studiów są absolwenci studiów wyższych, których głównym celem zawodowym jest przygotowanie do pracy z osobami starszymi w ramach opieki domowej oraz instytucjonalnej.

Program studiów:
Program studiów obejmuje szereg zajęć o charakterze teoretycznym i praktycznym, m.in.:
- Propedeutyka andragogiki gerontologiczne;
- Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z ludźmi starszymi;
- Biopsychomedyczne aspekty starzenia się;
- Coaching w pracy z osobami starszymi;
- Ochrona prawna seniorów;
- Mediacje i negocjacje w pracy z seniorami;
- Nowoczesne techniki zarządzania domem opieki społecznej;
- Organizacja przestrzeni użytkowej dla seniorów;
- Podstawy żywienia osób starszych;
- Metodyka aktywizacji fizycznej osób starszych;
- Zasady projektowania programów szkoleniowych dla osób starszych;
- Projektowanie i diagnozowanie w pracy na rzecz seniorów;
- Etyczne problemy pracy z osobami starszymi.

Studia prowadzone są w łącznym wymiarze 305 godzin: 185 godzin wykładów i 120 godzin ćwiczeń i trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio – niedzielnych.

Rekrutacja:
Kandydaci zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie następujących dokumentów:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
- karty kandydata;
- odpisu lub poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.

Jednostka prowadząca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych

Kontakt:
Magdalena Magnuszewska
+48 225937222
+48 600359058
magdalena_magnuszewska@sggw.pl

Adres:
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa


Program w kategorii: