Celem studiów z zakresu rozwoju kompetencji nauczycieli, prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna SGGW, jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z drzewnictwem.

Udział w studium zapewni uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
- budowy i właściwości drewna krajowego i egzotycznego oraz tworzyw drzewnych, w aspekcie spełniania określonych funkcji użytkowych,
- klejenia i uszlachetniania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych,
- mechaniki drewna i wytrzymałościowego projektowania mebli,
- wspomagania procesu projektowania w systemach CAD i CAE,
- nowoczesnych trendów w budowie obrabiarek i eksploatacji obrabiarek CNC,
- przekazywania zdobytej wiedzy poprzez zastosowanie odpowiedniej metody kształcenia,
- opracowywania kursów elearningowych.

Adresaci studiów:
Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do:
- kadry nauczycielskiej techników drzewnych,
- kadry nauczycielskiej techników leśnych,
- kadry nauczycielskiej techników budowlanych,
- kadry nauczycielskiej szkół o innym, zbliżonym profilu,
- absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką podniesienia kompetencji w zakresie technologii drewna i podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela,
- specjalistów w innych dziedzinach stykających się w pracy zawodowej z drewnem jako surowcem i materiałem.

Program studiów:
W programie studiów znajdują się następujące zajęcia:
- Kompetencje komunikacyjne edukatora dorosłych;
- Myślenie projektowe – design thinking;
- Nauka o drewnie;
- Tworzywa drzewne;
- Mechanika drewna;
- Eksploatacja obrabiarek CNC;
- Metody i techniki pracy z grupą;
- Komputerowe wspomaganie projektowania CAD;
- Mechanika mebli;
- Drewno egzotyczne;
- Technologia klejenia;
- Uszlachetnianie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych;
- Nowoczesne trendy w budowie obrabiarek;
- Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE.

Rekrutacja:
Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach (80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz pozytywna ocena z ustnego egzaminu końcowego, obejmującego poruszaną podczas studiów tematykę.

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dokonanie wymaganych opłat. Informację o przyjęciu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do lutego 2017 roku.

Jednostka prowadząca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna

Kontakt:
dr inż. Izabela Burawska
+48 22 593-85 41
izabela_burawska@sggw.pl

Adres:
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: PrzyrodniczeŚcisłe