Program MBA Zarządzanie, realizowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, to oferta dla osób poszukujących skutecznych rozwiązań w swojej praktyce zawodowej, inspiracji do dalszego rozwoju, wrażliwych na wysoką adaptacyjność zdobytej wiedzy w aktualnym środowisku zawodowym.

Słuchacze programu kształtują praktyczne umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, skutecznego negocjowania, rozwiązywania konfliktów i budowania relacji międzyludzkich w organizacji.

Organizacja zajęć
- Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r.
- Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 15 miesięcy.
- Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy projektowej.

Adresaci studiów:
Program MBA Zarządzanie Uczelni Łazarskiego to oferta dla osób poszukujących skutecznych rozwiązań w swojej praktyce zawodowej, inspiracji do dalszego rozwoju, wrażliwych na wysoką adaptacyjność zdobytej wiedzy w aktualnym środowisku zawodowym.

Program studiów:
Program nauczania opiera się na klasycznym programie MBA, wzbogaconym o problematykę ważną i aktualną dla polskich przedsiębiorstw. Dyplomy MBA są cenione w środowisku menedżerów przedsiębiorstw, ale także osób prowadzących własne firmy, potwierdzają bowiem posiadanie wysokich kwalifikacji i sprzyjają karierze zawodowej, pomagają organizacjom w rozwoju i przetrwaniu na konkurencyjnym rynku.

W programie kształcenia znajdziesz następujące zagadnienia:
Nowe metody zarządzania przedsiębiorstwem
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji
Prawo gospodarcze
Ekonomia menedżerska
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie marketingowe na rynkach lokalnych i międzynarodowych
Zintegrowana komunikacja marketingowa
Warsztaty umiejętności menedżerskich – zarządzanie konfliktem
Warsztaty umiejętności menedżerskich -zarządzanie reputacją i marką lidera w biznesie
Metody statystyczne w zarządzaniu
Zarządzanie projektami
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Finanse i bankowość
Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
Informatyka w zarządzaniu
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
Negocjacje
Przygotowanie projektu – pracy dyplomowej i obrona

Rekrutacja:
Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie:
wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
CV,
dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku MPA jest posiadanie dyplomu magisterskiego,
dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Zarządzanie