Program MBA Przedsiębiorczość jest odpowiedzią na lukę, która pojawiła się na rynku kursów MBA w naszym kraju: są to studia dla właścicieli firm będących na początku swojej drogi rozwój (mikro oraz małych przedsiębiorstw) prowadzone przez ekspertów i praktyków biznesu. Program studiów zawiera przekrojową wiedzę potrzebną do zarządzania przedsiębiorstwem.

Program ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansami, zasobami ludzkimi, wiedzę z zakresu wymogów prawnych związanych z działalnością firmy, wiedzę ekonomiczną, wiedzę na temat procesów handlowych, czyli sprzedaży oraz budowania marki. Celem programu jest także wyposażenie słuchaczy w umiejętności menedżerskie potrzebne przy rozwijaniu mikro i małych przedsiębiorstw, w tym: umiejętności kierowania zespołem pracowników, zarządzania wiedzą, budowania relacji, a także umiejętności efektywnego korzystania z zasad retoryki, autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Program studiów:
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
1. Optymalizacja podatkowa na etapie zakładania działalności:
- zalety i wady różnych form prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce
2. Systemy księgowe w mikro i małych przedsiębiorstwach:
- organizacja rachunkowości firmy
- sposoby rozliczania się i prowadzenia ksiąg podatkowych
3. Prawo handlowe i sztuka konstruowania kontraktów handlowych
4. Zaawansowane metody optymalizacji podatkowej:
- metody optymalizacji podatkowej
- indywidualne interpretacje podatkowe
5. Zarządzanie przepływami pieniężnymi w firmie:
- planowanie przychodów i kosztów
- cash flow i analiza przepływów finansowych firmy
- budowanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
- metody pozyskiwania inwestorów
- windykacje, jak zarządzać należnościami firmy
- upadłość konsumencka w praktyce

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
1. Współczesne koncepcje zarządzania:
- kompleksowe zarządzanie jakością
- zarządzanie godnościowe
2. Zarządzanie pracownikami:
- budowa schematu organizacyjnego w firmie
- narzędzia TQM a wzrost wydajności pracy
- zarządzanie w oparciu o zrównoważoną kartę wyników
- nadzór i controlling w przedsiębiorstwie
- TQM w praktyce – case study
3.Zarządzanie organizacją:
- zarządzanie firmą zgodnie z filozofią Kaizen
- zarządzanie „organizacją turkusową”
4. Zarządzanie sprzedażą:
- umiejętne budowanie sieci kontaktów biznesowych
- budowanie relacji z klientami i kontrahentami

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW
1.Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw:
- planowanie zmian oraz wdrażanie ich w życie
- budowanie procesu i działu sprzedaży
- budowanie konkurencyjności firmy
- budowanie procesu sprzedaży
- skalowanie biznesu i dynamiczny rozwój
2.Rekrutacja pracowników oraz budowanie zespołów
3.Umiejętności negocjacyjne:
- negocjacje biznesowe w praktyce
- sztuka negocjacji w biznesie

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
1. Budowanie zespołu i ocena pracowników:
- przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji
- teambuilding czyli sztuka budowania świetnych zespołów
- weryfikowanie kandydatów do pracy i wdrażanie ich do pracy
- system ocen ewaluacyjnych pracowników
2. Systemy i narzędzia motywacyjne:
- strategie motywacyjne oraz najczęściej popełniane błędy
- systemy i narzędzia motywowania pracowników
- budowanie systemu wynagrodzeń w firmie
3. Organizacja pracy:
- zarządzanie kompetencjami w zespole
- dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników
- organizacja pracy i obowiązków pracowników

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
1.Komunikacja w firmie:
- komunikacja interpersonalna w biznesie
- zarządzanie konfliktem w firmie
- przepływ informacji w firmie oraz jego zakłócenia
- opór wobec wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie
- teoria gier – dylematy, strategie i taktyki
2.Kultura w biznesie:
- budowanie spójnej kultury organizacyjnej
- etyka w biznesie
3.Skuteczne negocjacje:
- strategie i zasady negocjacji biznesowych
- negocjacje biznesowe w praktyce – case study
4.Wzmacnianie umiejętności menadżerskich.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1.Zarządzanie Strategiczne:
- systemy zarządzania przedsiębiorstwem
- analiza strategiczna otoczenia firmy
- klasyfikacja strategii oraz metod wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa
- wdrożenie strategii i monitorowanie ich skuteczności w firmie
- planowanie operacyjne w firmie
- tworzenie i wdrażanie procedur w firmie
2.Zarządzanie kryzysowe
3.Planowanie ekspansji firmy na rynkach lokalnych i zagranicznych

PRZYWÓDZTWO
1.Postawa oraz cechy lidera:
- bycie przywódcą samego siebie
- sztuka delegowania obowiązków
- bycie liderem dla innych
- skuteczni liderzy
- typy osobowości biznesowych
- praktyczne znaczenie cech osobowości w biznesie
2.Publiczne przemawianie:
- sztuka storytellingu w przemówieniach publicznych
- cechy dobrego przemówienia publicznego
- zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
- przemówienia w praktyce

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1.Zarządzanie projektami:
- teoria ograniczeń jako podstawa podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych
- proces zarządzania projektami jako fundament osiągania wyników biznesowych
- praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi myślowych teorii ograniczeń do analizy przedprojektowej
- praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi definiowania projektu i analizy wykonawczej do przygotowania projektu do realizacji
- łańcuch krytyczny jako metoda planowania i zarządzania realizacją w środowisku jedno- i wieloprojektowym
- praktyczne zastosowanie kanbanu do redukcji złej wielozadaniowości
2.Analiza rentowności projektu:
- rachunkowość przerobowa jako metoda analizy rentowności projektu
- praktyczne zastosowanie rachunkowości przerobowej do oceny rentowności projektu biznesowego

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: