Do efektywnego pełnienia roli menedżera w obszarze opieki zdrowotnej potrzebna jest wszechstronna wiedza z wielu dziedzin takich jak ekonomia, zarządzanie, finanse, prawo, medycyna czy marketing. W związku z różnorodnością tematyczną zagadnień program „MBA w ochronie zdrowia” został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy. Takie rozwiązanie pozwala ułożyć swoją ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi potrzebami i planami.

W ramach programu każdy słuchacz realizuje moduł podstawowy, trzy specjalistyczne moduły wybrane spośród pięciu propozycji, a także moduł dyplomowy, aby po zrealizowaniu pełnego cyklu szkoleń menedżerskich otrzymać dyplom „MBA w ochronie zdrowia”.

Program studiów:
MODUŁ PODSTAWOWY
• Współczesne systemy ochrony zdrowia (organizacja ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie)
• Ekonomia zdrowia dla menedżerów
• Podstawy zarządzania podmiotem leczniczym
• Rachunkowość finansowa i zarządcza
• Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
• Evidence based Desisin Making in Healthcare
• Zarządzanie zmianą
• Zarządzanie marketingowe i PR w ochronie zdrowia
• Lean Management w ochronie zdrowia
• Zarządzanie kapitałem ludzkim w podmiotach leczniczych
• Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych
• Compliance w ochronie zdrowia
• Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
• Psychologia w zarządzaniu
• Lidership
• Podsumowanie Modułu podstawowego

Opcjonalnie moduły:

MODUŁ SPECJALISTYCZNY:
• Prawo ochrony zdrowia
• Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych i zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia.
• Panel dyskusyjny
• Prawa pacjenta, zdarzenia i błędy medyczne, zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych
• Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
• Podstawy zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej w Polsce i na świecie
• Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
• Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych

MODUŁ SPECJALISTYCZNY
• Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych
• Procesy konsolidacji oraz dekoncentracji na polskim rynku usług medycznych
• Koordynowana Opieka Zdrowotna
• Polityka Lekowa Państwa
• Gospodarka lekiem w podmiocie leczniczym
• System ubezpieczeniowy versus system budżetowy
• Lecznictwo ambulatoryjne – kluczowe aspekty organizacyjno-finansowe
• Priorytety zdrowotne -warsztaty
• Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Ochronie Zdrowia
• Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia
• Prawne i ekonomiczne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
• Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym
• Turystyka medyczna - praktyczne aspekty
• Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej
• Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
• Przychody i koszty w podmiocie leczniczym
• Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej

MODUŁ SPECJALISTYCZNY
• Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia:
• Kultura organizacyjna
-Wzorce kulturowe
- Just Culture- od penealizacji do partycypacji
- Identyfikacja i doskonalenie
• Komunikacja w ochronie zdrowia
- Kanon postepowania
-Warsztat kryzysowy
• Zarządzanie konfliktem
- Konflikt w organizacji medycznej
- Warsztat negocjacyjny
• Zarządzanie zespołem
-Warsztat True Colors
- Leadership na miarę jutra
- Zarządzanie zmianą i mobilizowanie
- Przydzielanie i delegowanie zadań
- Motywowanie i nagradzanie pracowników dostosowane do ich potrzeb
• Analiza strategiczna
- Warsztat PESTEL
- Warsztat Arena
- Warsztat Dramatis Presonae
- warsztat RACI+
• Repetytorium
• Government Relations
- Rzecznictwo interesów w procesie stanowienia prawa- podstawy i porządek prawny
- Metody i techniki
- Analiza przypadków
• System ochrony zdrowia a ład państwowy
- Organizacja i mapowanie relacji
• Ład organizacyjny
- IT Governance
- Relacje i struktury zarządzania
• Ład informacyjny
• Compliance - leki i wyroby medyczne
- czyli „Regulatory” po polsku

MODUŁ SPECJALISTYCZNY
• Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego:
• Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia
- Rola, zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia (wprowadzenie)
- Uwarunkowania makroekonomiczne i prawne funkcjonowania samorządowych podmiotów leczniczych
- Podmiot leczniczy, jako samorządowa jednostka organizacyjna lub samorządowa osoba prawna.
- Zadania gmin, powiatów i województw z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki. Tworzenie i realizacja samorządowych programów polityki zdrowotnej
- Uprawnienia majątkowo – finansowe samorządu terytorialnego wobec podmiotów leczniczych. Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych.
• Samorządy terytorialne - planowanie i zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
- Strategie działania szpitala samorządowego. Trening kierowniczy - ćwiczenia z zakresu planowania polityki zdrowotnej, oceny potrzeb zdrowotnych, analizy potencjału, definiowania celów strategicznych
- Współpraca jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem leczniczym.
- Analiza lokalnego i regionalnego rynku usług medycznych. Polityki zdrowotne i mapy potrzeb zdrowotnych.
- Tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów leczniczych przez samorządy terytorialne perspektywa właściciela i podmiotu tworzącego Tworzenie sieci szpitali samorządowych oraz konsolidacja potencjału podmiotów leczniczych.
- Monitoring jednostek ochrony zdrowia przez podmiot tworzący. Zbilansowana karta wyników szpitala samorządowego (wskaźniki oceny wydajności, skuteczności i efektywności.
- Zarządzanie zmianami, restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów leczniczych prowadzonych przez samorządy terytorialne - perspektywa menedżera szpitala.
- Działania podejmowane przez JST na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz dostosowania ich działalności do lokalnych potrzeb. Dobre praktyki restrukturyzacji i przekształceń szpitali samorządowych.
- Controlling w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi.
- Trening kierowniczy (ćwiczenia z zakresu planowania polityki zdrowotnej, oceny potrzeb zdrowotnych, analizy potencjału, definiowania celów strategicznych, monitoringu i controlingu)
- Podmiot tworzący/akcjonariusz/udziałowiec, a kierownik SPZOZ/zarząd spółki kapitałowej. Odpowiedzialność cywilna i karna osób zarządzających ochroną zdrowia za podejmowane decyzje.
- Zarządzanie zmianami, restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów leczniczych prowadzonych przez samorządy terytorialne - perspektywa menedżera szpitala.
• Partnerstwo publiczno – prywatne i publiczno – publiczne samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zdrowia
- Regulacje prawne dotyczące partnerstw samorządów terytorialnych z podmiotami publicznymi i prywatnymi Współdziałanie z podmiotami działającymi na granicy systemów ochrony zdrowia, pomocy społecznej i edukacji.
- Mechanizmy wsparcia modernizacji infrastruktury samorządowych podmiotów leczniczych

MODUŁ SPECJALISTYCZNY
• Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej:
• Modele funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
• Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej
• Przygotowanie procesu przekształceń
• Społeczne uwarunkowania przekształceń w ochronie zdrowia
• Prawne elementy procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
• Proces przekształceń w ochronie zdrowia w świetle wyników kontroli NIK
• Plan restrukturyzacji – warsztaty
• Orzecznictwo sądowe dotyczące przekształceń
• Frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania finansami w ochronie zdrowia

MODUŁ DYPLOMOWY
Sesje eksperckie z zakresu:
• System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reform.
• Restrukturyzacja podmiotów leczniczych
• Współczesne systemy ochrony zdrowia - ujęcie międzynarodowe
• Organizacja ochrony zdrowia z perspektywy szpitala
• Czynniki sukcesu w zarządzaniu podmiotem leczniczym
• Organizacja systemu ochrony zdrowia z perspektywy samorządu województwa
• Zdrowie publiczne - perspektywa pacjenta, lekarza, świadczeniodawcy
• Komunikacja - krytyczny aspekt zarządzania w ochronie zdrowia
• Organizacja ochrony zdrowia w Polsce - rozwiązania docelowe.
• Kompleksowość zarządzania projektami w ochronie zdrowia
• Budżetowanie i controlling na przykładzie szpitala z uwzględnieniem szczególnej roli średniej kadry menedżerskiej
• Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji
• Seminarium dyplomowe- przygotowanie pracy dyplomowej

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: