Program MBA w Lotnictwie Uczelni Łazarskiego to studia dla menedżerów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, prawników i wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie, organizację i nadzór w lotnictwie.

Lotnictwo cywilne rozwija się bardzo dynamicznie. Proces ten dotyka również Polski. Uczelnia Łazarskiego nie ustaje w poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania lotnictwa cywilnego w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących różnymi instytucjami lotniczymi. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami lotniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania lotnictwa w Polsce.

Adresaci studiów:
Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami lotniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w lotnictwie. Celem programu jest rozwinięcie u słuchaczy szerokich kompetencji menedżerskich, umiejętności łączenia wiedzy z obszaru prawa, finansów, zarządzania, marketingu i psychologii oraz pokazanie dobrych praktyk.

Program studiów:
PRAWO LOTNICZE
-Międzynarodowe publiczne prawo lotnicze
-Międzynarodowe prywatne prawo lotnicze
-System prawa UE i krajowego w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego
-Lotnicza działalność gospodarcza
-Prawne aspekty żeglugi powietrznej (FAB)

ZARZĄDZANIE W LOTNICTWIE
-Organizacja i zarządzanie w dobie globalizacji.
-Zarządzanie organizacjami lotniczymi
-Zarządzanie działalnością linii lotniczych
-Zarządzanie portem lotniczym
-Zarządzanie ruchem lotniczym
-Polityka kształtowania infrastruktury lotniczej w Polsce.
-Polityka „otwartego nieba”. Liberalizacja transportu lotniczego.
-Rola i zadania obsługi naziemnej
-Marketing i zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych.
-E-commerce w biznesie lotniczym
-Strategie i perspektywy rozwoju światowego i krajowego transportu lotniczego
-Alianse w strategii globalnej konkurencji przedsiębiorstw lotniczych.

FINANSOWANIE
-Struktura kosztów linii lotniczych
-Wyznaczniki kosztów linii lotniczych
-Ekonomika tradycyjnych przewoźników lotniczych
-Ekonomika LCC
-Ekonomika czarterowa
-Ekonomika cargo lotniczego
-Polityka cenowa i struktury taryf
-Zarządzanie wpływami i strategia cenowa
-Pomoc publiczna

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W LOTNICTWIE
-Doskonalenie umiejętności społecznych
-Nowoczesne trendy w zarządzaniu ludźmi
-CRM (zarządzanie zasobami załogi)

Moduły dodatkowe (słuchacz wybiera jeden):
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE SMS
-Przepisy SMS
-SMS w organizacji, Risk & Hazard, Narzędzia i Otoczenie SMS
-Polityka bezpieczeństwa +Just Culture / Safety Culture
-Badanie wypadków i incydentów lotniczych
OPERACJE LOTNICZE
-Operacje linii lotniczych
-Operacje portów lotniczych
PROGNOZOWANIE
-Planowania rozwoju portu lotniczego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju
-Budowanie siatki połączeń
-Metody prognozowania ruchu na lotniskach

-Modele biznesowe portów lotniczych
-Konkurencja pomiędzy portami lotniczymi
-Czynniki kluczowe rozwoju ruchu w porcie lotniczym.

DYPLOMOWY
Wykład/konwersatorium

Rekrutacja:
Organizacja zajęć
- Cały program MBA w lotnictwie to min. 380 godz.;
- Program trwa 3 lub 4 semestry (w zależności od kolejności realizacji modułów);
- Moduły specjalistyczne realizowane są w trybie zjazdów sobotnio- niedzielnych;
- Istnieje możliwość realizacji poszczególnych modułów specjalistycznych jako szkoleń menedżerskich.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Zarządzanie