Studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje biznesowe”, prowadzone w ramach Akademii Menedżera na Uczelni Łazarskiego, kompleksowo przygotowują słuchaczy do pełnienia roli negocjatorów i mediatorów i pozwalają na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów.

Program realizowany jest w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji

Wykładowcami są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie branżowe, m.in. specjaliści PCM - profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane na terenie UE.

Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, działalności społecznej i związkowej.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do:
- absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim takich kierunków jak: prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie;
- osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie;
- prawników, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych;
- menedżerów różnych szczebli i pracowników HR;
- właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Program studiów:
W programie kształcenia można znaleźć m.in. następujące zagadnienia:
- Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem/organizacją podstawy. Strategie zarządzania minimalizujące ryzyko wystąpienia konfliktu
- Mediacje cywilne - gospodarcze, specyfika, aspekty prawne
- Specyfika sporów pracowniczych, spory indywidualne i zbiorowe, uwarunkowania prawne postępowania mediacyjnego, rozstrzyganie sporów przed sądami pracy
- Praktyka mediacji w sądach powszechnych, oczekiwania sądu wobec mediatorów, prawo w pracy mediatora, polubowne załatwianie sporu, ugoda sądowa, postępowanie pojednawcze
- Autoprezentacja , wizerunek negocjatora/mediatora, podstawy retoryki,
- Teoria, strategie, taktyki i etapy negocjacji, pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA), trening negocjacji. Komunikacja interpersonalna w czasie negocjacji
- Trening umiejętności komunikacyjnych, aktywne słuchanie, zadawanie pytań ,używanie neutralnego języka , parafrazowanie, komunikaty typu "ja" i "ty", asertywność.

Program realizowany jest w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji - stowarzyszeniem, które szkoli mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu, obowiązkowe uczestnictwo w symulacjach mediacji, zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.

Rekrutacja:
Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- CV,
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
- skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: