Celem studiów Zarządzanie projektem ERP (SAP), prowadzonych w ramach Akademii Menedżera na Uczelni Łazarskiego, jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektem informatycznym klasy ERP. Studia skierowane są m.in. do pracowników firm wdrażających lub rozwijających system klasy ERP np. SAP.

Warunkiem ukończenia studiów jest:
- uzyskanie zaliczeń z każdego przedmiotu kształcenia;
- co najmniej 70% obecności;
- zdanie pisemnego egzaminu dyplomowego (praca pisemna w oparciu o zadania zdefiniowane w programie SAP).

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do pracowników firm wdrażających lub rozwijających system klasy ERP np. SAP (użytkowników kluczowych), kadry kierowniczej, w tym kierowników modułowych, kierowników projektów, kierowników funkcyjnych oraz menadżerów firm i organizacji, w tym administracji publicznej, które planują wdrożenie lub już korzystają z systemu informatycznego klasy ERP.

Program studiów:
Program kształcenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- Zarządzanie projektami;
- Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP;
- Wprowadzenie do zarządzania projektem ERP;
- Gospodarka materiałowa;
- Sprzedaż i dystrybucja;
- Rachunkowość finansowa;
- Zarządzanie projektowe;
- Zarządzanie kadrami;
- Wprowadzenie do kastomizacji systemu ERP;
- Aplikacje klasy SAP Business Intelligence;
- SAP Business One - ERP dla MŚP;
- Mapowanie procesów (IBM / BPM).

Rekrutacja:
Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- CV
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
- dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: