Celem kierunku "Six Sigma green belt", prowadzonego w ramach Akademii zarządzania procesowego na Uczelni Łazarskiego, jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu Six Sigma. Niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia projektów doskonalących na poziomie Green Belt.

Dzięki Six Sigma, firma może: poprawić jakość produktów i usług, układać i poprawiać skomplikowane procesy, podnosić satysfakcję klienta, budować zaangażowanie pracowników, sprawnie przeprowadzać zmiany oraz wygenerować oszczędności.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do:
- pracowników działów Jakości i Ciągłego Doskonalenia,
- technologów,
- kierowników projektów,
- specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów,
- właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,
- wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów.

Program studiów:
W programie studiów omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:
- Gra symulacyjna wprowadzająca podstawowe pojęcia SixSigma;
- Podstawowe miary procesów;
- Historia SixSigma;
- SixSigma na tle innych metodyk doskonalenia;
- Rozpoczęcie projektu DMAIC;
- Definiowanie klientów;
- Zarządzanie projektem;
- Kluczowe parametry procesów;
- Podstawowe statystyki opisujące problem;
- Sigma procesu;
- Analizowanie danych za pomocą histogramów;
- Narzędzia analizy przyczyn źródłowych;
- Dobór kryteriów oraz warunków brzegowych;
- Techniki kreatywne w generowaniu rozwiązań;
- Opracowanie planu zapewniającego utrzymanie rozwiązań;
- Metody kontroli.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu uiszczenia wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: