Celem studiów "Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)", prowadzonych w ramach Akademii transportu lotniczego na Uczelni Łazarskiego, jest uzyskanie lub pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotnictwa cywilnego.

Kierunek ten jest unikalnym programem zrzeszającym pasjonatów lotnictwa zainteresowanych problematyka zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.

Założeniem organizatorów studiów jest stworzenie słuchaczom warunków, które pozwolą w przystępnej formie (większość wykładów wzbogacona prezentacją multimedialną) i w niewielkiej grupie na żywy udział w prowadzonych zajęciach, poprzez zapewnienie możliwości zadawania pytań, czy też prowadzenia dyskusji z wykładowcą i innymi uczestnikami studiów.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do:
- kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za SMS oraz wszystkich pracowników przedsiębiorstw lotniczych, w tym portów lotniczych, lotnisk aeroklubowych i prywatnych, przewoźników lotniczych oraz ośrodków szkoleniowych,
- wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.

Program studiów:
Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące moduły:
Moduł I - Wprowadzenie do SMS (40 godzin)
Moduł II - SMS w organizacji (25 godzin)
Moduł III - Elementy SMS (30 godzin)
Moduł IV - Risk & Hazard + Narzędzia (70 godzin)
Moduł V - Otoczenie SMS (35 godzin)

Program obejmuje łącznie 200 godzin zajęć (w tym: wykłady i ćwiczenia).

Zajęcia prowadzone są w głównej mierze przez doświadczonych specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.

Rekrutacja:
Kandydaci na studia muszą dostarczyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- CV,
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Zarządzanie