Prawo gospodarcze organizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa to studia podyplomowe, które zostały przygotowane z myślą o adwokatach, doradcach prawnych, a także pracownikach firm specjalizujących się w windykacji czy sprzedaży leasingowej.

Treści programowe zostały przygotowane w taki sposób, aby słuchacze w trakcie studiów mogli poznać regulacje prawa spółek i działalności gospodarczej, a po ich zakończeniu wykorzystać nabyte umiejętności w codziennej pracy.

Część zajęć ma charakter warsztatowy, a słuchaczom udostępniane są materiały dydaktyczne w formie prezentacji, kazusów, opracowań. Zajęcia prowadzone przez osoby łączące wiedzę teoretyczną i aktywność naukową z praktyką stosowania prawa.

Adresaci studiów:
Prawo gospodarcze to idealne studia podyplomowe dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, w szczególności są polecane:
- adwokatom i aplikantom adwokackim,
- radcom prawnym i aplikantom radcowskim,
- doradcom prawnym,
- pracownikom firm windykacyjnych,
- pracownikom działów windykacyjnych,
- pracownikom banków,
- pracownikom film leasingowych.

Program studiów:
Program studiów obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą gospodarką: od prawa bankowego i papierów wartościowych po regulację rynku kapitałowego i finansowego, kończąc na prawie restrukturyzacyjnym oraz prawie upadłościowym. W tracie studiów słuchacze będę się uczyć jak analizować wskaźniki finansowe, również pod kątem oceny stanu niewypłacalności przedsiębiorcy.

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- prawa handlowego,
- prawa bankowego,
- rynków finansowych,
- rynków kapitałowych,
- prawa ochrony konkurencji
- własności intelektualnej,
- prawa restrukturyzacyjnego,
- prawa upadłościowego,
- ochrony wierzyciela w obrocie gospodarczym,
- ekonomicznych i społecznych zagadnień prawa gospodarczego.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo