Studia podyplomowe z zakresu prawa karnego gospodarczego są organizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa. Program został opracowany w taki sposób, aby pojawiły się w nim najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym.

Część zajęć ma formę warsztatową, dzięki którym słuchacze mają okazję zdobyć praktyczne umiejętności. Studia są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane prawem karnym i chciałby zdobyć bardziej specjalistyczną wiedzę z tego zakresu.

Adresaci studiów:
Studia są przeznaczone dla:
- sędziów wydziałów karnych,
- asystentów sędziów,
- prokuratorów,
- adwokatów i radców prawnych,
- aplikantów adwokackich i radcowskich,
- funkcjonariuszy organów ścigania,
- pracowników organów kontroli skarbowej.

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego gospodarczego są również osoby wykonujące zawody prawnicze: adwokaci, sędziowie, radcowie prawni, a także aplikanci.

Program studiów:
Program studiów składa się czterech bloków tematycznych, które obejmują:
- odpowiedzialność karną w działalności gospodarczej
- karnoprawne aspekty ładu korporacyjnego,
- odpowiedzialną karną na rynku finansowym i przestępstwa przeciwko dokumentem,
- prawnokarna ochrona wierzycieli i wolnej konkurencji.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo