Studia podyplomowe z zakresu "Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla doradców restrukturyzacyjnych" przeznaczone są wyłącznie dla osób, które wcześniej zdały egzamin i zdobyły licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Słuchaczami tych studiów podyplomowych mogę również zostać absolwenci Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego lub kierunków pokrewnych.

W trakcie zajęć słuchacze mają okazję podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami. Niektóre mają charakter monograficzny, których przedmiotem będą tematy zaproponowane przez słuchaczy. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na analizowaniu kazusów przygotowanych przez wykładowców oraz zaproponowanych przez studentów problemów praktycznych.

Adresaci studiów:
Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych należy posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub ukończyć studia prawnicze z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Program studiów:
Program jest tworzony we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. Dzięki temu, słuchacze mogą korzystać ze zniżek na konferencje i seminaria organizowane przez te jednostki. Kadra wykładająca na studiach podyplomowych składa się wyłącznie z praktyków, którzy nie bieżąco weryfikują zmiany prawne obejmujące prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Program składa się z następujących modułów:
moduł I - pozycja prawna, prawa i obowiązki nadzorcy, zarządcy i syndyka,
moduł II – metodyka prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
moduł III – otoczenie restrukturyzacji i upadłości,
moduł IV – efektywność postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- licencji doradcy restrukturyzacyjnego lub dyplomu ukończenia studiów prawniczych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo