W ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelnia Łazarskiego w Warszawie organizuje studia podyplomowe z zakresu prawa dla urzędników i pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Prawo dla urzędników to studia dla osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego, ale ze względu na charakter wykonywanej pracy, na co dzień stykają się z problemami prawnymi.

Spora część pracowników administracyjnych nie posiada wykształcenia prawniczego, co niekiedy stanowi sporą przeszkodę. Z myślą o tych pracownikach powstały studia podyplomowe, podczas których słuchacze nabywają umiejętności potrzebne w codziennej pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur administracyjnych oraz sądowych.

Adresaci studiów:
Kierunek został przygotowany z myślą o pracownikach administracyjnych wszystkich szczebli, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego lub administracyjnego.

Słuchaczami studiów mogą zostać również absolwenci wszystkich kierunków studiów, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje i rozpocząć pracę na stanowiskach związanych z administracją.

Program studiów:
Studia podyplomowe Prawo dla urzędników trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone przez praktyków prawa – radców prawnych, sędziów, adwokatów, pracowników instytucji sądów powszechnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W trakcie studiów odbywają się zajęcia dotyczące:
- źródeł prawa i Prawa Europejskiego,
- praktycznych elementów prawa konstytucyjnego,
- podstaw prawa cywilnego,
- prawa publicznego gospodarczego,
- postępowania administracyjnego,
- postępowania przed sądem administracyjnym,
- zewnętrznej kontroli administracji (NIK, RIO CBA, kontrola skarbowa, GIODO),
- dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych,
- finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- odpowiedzialności karnej pracowników administracyjnych.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Administracja