Akademia Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego prowadzi studia podyplomowe z zakresu prawa i gospodarki samorządu terytorialnego. W ostatnim czasie zagadnienia związane z samorządem terytorialnym zyskują na uwadze, ze względu na konieczność efektywnego zarządzania przyznanymi środkami.

Słuchacze w trakcie studiów poznają podstawy prawne oraz nowoczesne metody zarządzania w sektorze publicznym. Zajęcia organizowane w ramach studiów mają szczególną formę, dzięki której wiedza teoretyczna łączy się z praktyką.

Zajęcia trwają dwa semestry i są prowadzone przez doświadczonych praktyków, specjalistów pracujących na co dzień w obszarze samorządu terytorialnego, prawników oraz ludzi biznesu.

Adresaci studiów:
Studium jest adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, które na co dzień pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, gospodarki publicznej, w administracji samorządowej, a także w przedsiębiorstwach działających w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej.

Program studiów:
W ramach studiów realizowane są następujące moduły/bloki tematyczne:
- moduł I – ustrojowo-prawny,
- moduł II – prawno-administracyjny,
- moduł III – zarządzanie jednostką samorządu, terytorialnego,
- moduł IV – organizacja pracy zespołowej,
- moduł V – finanse samorządu terytorialnego,
- moduł VI – gospodarka samorządu terytorialnego,
- moduł VII – polityka strukturalna i finansowanie projektów unijnych.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Administracja