Uczelnia Łazarskiego w ramach Akademii Administracji publicznej prowadzi studium podyplomowe z zakresu "Zamówień publicznych". Studia przeznaczone jest dla osób, które zatrudnione są w jednostkach odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych oraz pozyskiwanie funduszy unijnych lub zamierzają rozpocząć pracę w tym charakterze.

Absolwenci studium zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie biegłego poruszania się po procedurach udzielania zamówień publicznych, a także nauczą się jak przygotowywać i tworzyć dokumentacje, które są wymagane przy prowadzeniu projektów europejskich.

Najważniejszym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jako specjalistów i konsultantów ds. zamówień publicznych.

Adresaci studiów:
Studium zamówień publicznych są prowadzone dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy pracują w komórkach zarządzającymi zamówieniami publicznymi oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych. Słuchaczami są również właściciele i pracownicy z branży budowlanej, farmaceutycznej, medycznej czy komputerowej, którzy biorą udział w przetargach publicznych.

Program studiów:
W ramach studium słuchacze uczestniczą m.in. w zajęciach z zakresu:
- europejskich podstaw prawnych systemu zamówień publicznych,
- rozwoju systemów zamówień publicznych w Polsce wraz z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych,
- elementów prawa cywilnego w aspekcie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- prawa budowlanego,
- podstaw finansów publicznych,
- podmiotu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- przedmiotu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zasad udzielania zamówień publicznych,
- organizacji obsługi zamówień publicznych,
- przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- trybu udzielania zamówień,
- oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej (warsztaty),
- dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: AdministracjaFinanse