Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony zdrowia” prowadzone są w ramach Akademii rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego. Studia realizowane są w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Wśród wykładowców są wyśmienici praktycy świata biznesu i zarządzania organizacjami pozarządowymi w ochronie zdrowia oraz wybitni akademicy/praktycy Uczelni Łazarskiego.
Już w trakcie studiów słuchacze mają możliwość odbywania staży i praktyk w wiodących organizacjach pozarządowych.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do:
- absolwentów studiów wyższych, w szczególności takich kierunków jak: administracja, zarządzanie, polityka społeczna, praca socjalna, psychologia, socjologia, ekonomia;
- liderów organizacji pozarządowych pragnących rozwinąć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności i kompetencje praktyczne w zakresie zarządzania, komunikacji, negocjacji i sprawnego prowadzenia organizacji we wszystkich płaszczyznach jej funkcjonowania;
- działaczy i pracowników organizacji pozarządowych funkcjonujących w szeroko rozumianej branży ochrony zdrowia;
- pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy w ramach obowiązków będą współpracować z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia.

Program studiów:
Bloki tematyczne realizowane w trakcie dwóch semestrów:
1. Uwarunkowania organizacyjno-prawne NGO w systemie ochrony zdrowia - 40 godzin;
2. System ochrony zdrowia w Polsce - 24 godziny;
3. Zarządzanie organizacją pozarządową w sektorze ochrony zdrowia - 62 godzin;
4. Rozwój kompetencji społecznych - 28 godzin.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Zarządzanie