W ramach Akademii Nowoczesnej Edukacja Uczelnia Łazarskiego w Warszawie organizuje studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą. Program studiów podyplomowych został przygotowany w taki sposób, aby słuchacze mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli, a także organizowania pracy biurowej i administracyjnej w placówce oświatowej.

Absolwenci studiów zyskują kwalifikacje zawodowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, w tym do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej (zgodnie z ustawą z września 1991 r. o systemie oświaty).

Część z realizowanych przedmiotów pozwala na rozwinięcie takich umiejętności jak tworzenie planów finansowych jednostek z sektora finansów publicznych. Dzięki temu, absolwenci będą wiedzieli w jaki sposób złożyć dotację na dofinansowanie placówki, również z budżetu UE.

Adresaci studiów:
Słuchaczami studiów podyplomowych są nauczyciele z doświadczeniem zawodowym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć dodatkowe uprawnienia do zarządzania placówką oświatową. Studia są też przeznaczone dla osób bez wykształcenia pedagogicznego, które chcą zdobyć kwalifikację i rozpocząć pracę w oświacie.

Program studiów:
Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:
- prawa oświatowego,
- wybranych elementów prawa pracy,
- doskonalenia i awansu zawodowego nauczyciela,
- zarządzania finansami publicznego,
- wychowania i profilaktyki w oświacie i praw dziecka,
- nauki o organizacji i zarządzaniu,
- kompetencji organu prowadzącego nadzór pedagogicznym w polskim systemie oświaty,
- pozyskania i wykorzystania funduszu UE w polskim systemie edukacji,
- metodyki pisania koncepcji pracy szkoły.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Zarządzanie