Doradztwo zawodowe i edukacyjne to studia podyplomowe prowadzone przez Uczelnie Łazarskiego w ramach Akademii Nowoczesnej Edukacji. Studia trwają trzy lata i zostały przygotowane z myślą o osobach, które chcą zdobyć nowe kwalifikację, przydatne w placówkach oświatowych.

Studia podyplomowe są zgodne z przepisami Rozporządzenia MENiS z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela. Zakres przygotowania merytorycznego jest zbieżny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako szkolni doradcy zawodowi. Studia kształcą specjalistów, którzy będą mogli prowadzić konsultacje dla uczniów w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia, planowania kariery zawodowej i wyboru kierunku studiów po maturze. Program studiów obejmuje również zajęcia przygotowujące do pracy z nauczycielami i organizowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla nich.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe są adresowane do osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Słuchaczami zostają absolwenci pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii. Program studiów został również przygotowany z myślą o nauczycielach i pracownikach placówek oświatowych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kompetencje zawodowe.

Program studiów:
Program zajęć uwzględnia realizację m.in. następujących treści:
- Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej;
- Komunikacja interpersonalna, psychologia komunikacji. Specyfika rozmowy doradczej;
- Alternatywne możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie;
- Osobowość jako element kompetencji zawodowych;
- Trendy rozwojowe w świecie zawodów. Zawodoznawstwo;
- Psychologiczne aspekty wyboru zawodu i kształtowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
- Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – aspekty organizacyjne i prawne;
- Diagnoza predyspozycji zawodowych – metody i narzędzia;
- Coaching w pracy wychowawczej z młodzieżą;
- Narzędzia informatyczne w tworzeniu warsztatu zawodowego doradcy;
- Instytucje rynku pracy;
- Poradnictwo personalne;
- Poradnictwo zawodowe dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
++48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Nauki SpołecznePsychologia