Program już nieaktywny

Celem studiów z zakresu rozwoju kompetencji nauczycieli, prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna SGGW, jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z drzewnictwem. Udział w studium zapewni uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: - budowy i właściwości drewna krajowego i egzotycznego oraz tworzyw drzewnych, w aspekcie spełniania określonych funkcji użytkowych, - klejenia i uszlachetniania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych, - mechaniki drewna i wytrzymałościowego projektowania mebli, - wspomagania procesu projektowania w systemach CAD i CAE, - nowoczesnych trendów w budowie obrabiarek i eksploatacji obrabiarek CNC, - przekazywania zdobytej wiedzy poprzez zastosowanie odpowiedniej metody kształcenia, - opracowywania kursów elearningowych.

Adresaci studiów:
Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do: - kadry nauczycielskiej techników drzewnych, - kadry nauczycielskiej techników leśnych, - kadry nauczycielskiej techników budowlanych, - kadry nauczycielskiej szkół o innym, zbliżonym profilu, - absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką podniesienia kompetencji w zakresie technologii drewna i podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela, - specjalistów w innych dziedzinach stykających się w pracy zawodowej z drewnem jako surowcem i materiałem.

Program studiów:
W programie studiów znajdują się następujące zajęcia: - Kompetencje komunikacyjne edukatora dorosłych; - Myślenie projektowe – design thinking; - Nauka o drewnie; - Tworzywa drzewne; - Mechanika drewna; - Eksploatacja obrabiarek CNC; - Metody i techniki pracy z grupą; - Komputerowe wspomaganie projektowania CAD; - Mechanika mebli; - Drewno egzotyczne; - Technologia klejenia; - Uszlachetnianie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych; - Nowoczesne trendy w budowie obrabiarek; - Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE.

Rekrutacja:
Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach (80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz pozytywna ocena z ustnego egzaminu końcowego, obejmującego poruszaną podczas studiów tematykę.

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dokonanie wymaganych opłat. Informację o przyjęciu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do lutego 2017 roku.

Kierunki studiów: PrzyrodniczeŚcisłe