Pedagogika i edukacja

Studia podyplomowe z pedagogiki i edukacjiPedagogikę i edukację można uznać za podstawę funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Proces zdobywania wiedzy wymaga jednak zaangażowania specjalistów, którzy będą potrafili ją skutecznie przekazać. Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie i wiążesz swoją przyszłość z obszarem edukacyjnym, to poniższe programy podyplomowe pomogą Ci w zdobyciu dodatkowych kompetencji.

Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.
miejscowość: Dąbrowa Górnicza   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Podyplomowe studia dzienne dla przyszłych nauczycieli matematyki i języka polskiego prowadzone przez Szkołę Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to pierwsze tego typu studia dla przyszłych nauczycieli. Studia są bezpłatne, odbywają się w trybie dziennym, a ich integralną część stanowią zajęcia praktyczne. Absolwenci po roku nauki otrzymują uprawnienia nauczycielskie. W trakcie studiów jest możliwość ubiegania się o stypendium.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Studia podyplomowe "Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej" na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum są skierowane do nauczycieli zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne, prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, poradnictwa oraz konsultacji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dla ogniw procesu pomocy specjalistycznej.
miejscowość: Szczecin   |   prowadzący: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Studia podyplomowe na kierunku "Doradztwo zawodowe", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, kierowane są w pierwszej kolejności do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia, prawo). Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w udzielaniu specjalistycznej pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze: zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: dydaktyka języka polskiego jako obcego to studia podyplomowe przygotowujące filologów, pedagogów i absolwentów innych kierunków humanistycznych do pracy lektora języka polskiego jako obcego. Wymagana jest znajomość jednego języka obcego na poziomie B, a w przypadku obcokrajowców zaawansowana znajomość języka polskiego.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Studia podyplomowe z zakresu "Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, skierowane są w pierwszej kolejności do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać niezbędne uprawnienia do prowadzenia nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w zakresie przygotowania do pracy w przedszkolu i szkole w systemie zintegrowanym (klasy I- III) oraz stawiają nauczycielom możliwości awansu zawodowego.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu „Informatyka” w szkołach podstawowych i gimnazjach.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna są formą kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum w Szczecinie przy merytorycznym wsparciu Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Umożliwiają ponoszenie jakości procesu kształcenia osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w tym specjalistycznym obszarze aktywności diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami integracji sensorycznej.
miejscowość: Szczecin   |   prowadzący: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem to studia podyplomowe mające charakter doskonalący. Zostały zaplanowane jako forma rozwoju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym oraz nauczycieli edukacji początkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.
miejscowość:   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: komunikacja profesjonalna: wystąpienia publiczne, negocjacje, dyskusje, współpraca z mediami to studia podyplomowe adresowane do osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w przestrzeni publicznej i społecznej. Założeniem organizatorów jest, aby opracować dla indywidualnych potrzeb każdego słuchacza program doskonalenia kompetencji i niwelowania braków i ograniczeń.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Program studiów podyplomowych na kierunku "Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: komunikacja słowem - język w działaniu" obejmuje zajęcia między innymi z zakresu stylistyki, językoznawstwa, komunikacji pozawerbalnej, a także warsztaty, na których słuchacze uczą się organizowania swojej wypowiedzi i zasad komunikacji.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Studia podyplomowe w zakresie logopedii realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowywać słuchaczy do zawodu logopedy. Kandydaci na studia podyplomowe w zakresie logopedii nie mogą posiadać wad wymowy.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: logopedia – problemy pisania i czytania w szkole to studia podyplomowe adresowane przede wszystkim do czynnych nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania (również dla nauczycieli przedszkola) i mają służyć podwyższeniu i rozszerzeniu wiedzy w zakresie nauki czytania i pisania w szkole.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Celem studiów podyplomowych "Mediacje i negocjacje społeczne", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do profesjonalnego prowadzenia pertraktacji społecznych, czyli negocjacji i mediacji oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów.
miejscowość: Bielsko-Biała   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
znaleziono 30