Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: logopedia – problemy pisania i czytania w szkole to studia podyplomowe adresowane przede wszystkim do czynnych nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania (również dla nauczycieli przedszkola) i mają służyć podwyższeniu i rozszerzeniu wiedzy w zakresie nauki czytania i pisania w szkole.
Kierunki studiów: Pedagogika
Studium z zakresu Administracji, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I oraz II stopnia, którzy interesują się funkcjonowaniem administracji państwowej oraz samorządów terytorialnych. Czas trwania studiów: trzy semestry.
Kierunki studiów: Administracja
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie: nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej. Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani będą do właściwego i kompetentnego pełnienia funkcji w administracji publicznej.
Kierunki studiów: AdministracjaZarządzanie
Studia podyplomowe "Administracja publiczna" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im.E.Kwiatkowskiego w Gdyni przeznaczone są dla urzędników oraz organów z nimi współpracujących. Koncentrują się na pracy w systemie projektowym zgodnym z PRINCE2®, tak aby uczestnicy zdobyli nowoczesne kompetencje. Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Altkom Akademia, która od wielu lat zajmuje się kształceniem kadr administracji publicznej.
Kierunki studiów: AdministracjaInformatyka
Studia podyplomowe Administrator infrastruktury informatycznej realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie ugruntowanie wiedzy słuchaczy w zakresie systemów IT, które wykorzystywane są w środowiskach sieci LAN oraz w centrach danych. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów NOVELL, CISCO oraz administratorów Oracle i VMWare, jak również pracowników PWSZ.
Kierunki studiów: Informatyka
Administrowanie Sieciami Komputerowymi to studia podyplomowe proponowane przez Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Studia dedykowane są absolwentom posiadającym dyplom ukończenia studiów wyższych lub studentom ostatniego roku studiów.
Kierunki studiów: Informatyka
Studia podyplomowe "Agent celny " na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni skierowane są do osób związanych zawodowo z obsługą celną – agentów celnych oraz urzędników celnych, a także osób pracujących w firmach realizujących międzynarodowy obrót towarowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, absolwenci kierunku zostaną wpisani na oficjalną listę agentów celnych.
Kierunki studiów: Transport i logistyka
Studia podyplomowe "Akademia kompetencji menedżera" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie są skierowane głównie do praktyków biznesu. Pomagają w zbudowaniu i uporządkowaniu wiedzy z różnych obszarów zarządzania, w rozwoju indywidualnego potencjału słuchaczy i obszarów w rozwojowych w kluczowych kompetencjach. Przedsiębiorcy i managerowie otrzymują także szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, np.: sytuacjach konfliktowych, zmianach, negocjacjach czy wystąpieniach publicznych.
Kierunki studiów: PsychologiaZarządzanie
Studia podyplomowe "Akta stanu cywilnego" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przeznaczone są dla pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, kandydatów do pracy w USC oraz osób, których praktyka zawodowa wymaga znajomości Ustawy Prawo o o aktach stanu cywilnego. Skupia się na tematyce prawnej dotyczącej stanu cywilnego obywateli oraz rejestracji jego zmian oraz na praktyce obsługi obywateli w tym zakresie.
Kierunki studiów: AdministracjaPrawo
Studia podyplomowe "Analityka i diagnostyka chemiczna", prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takich jak chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa. Spełnia oczekiwania pracodawców z tych branż, gdzie stosowane są analizy i diagnozy chemiczne, np. przemysł spożywczy, ochrona zdrowia.
Studia podyplomowe na kierunku Animator promocji zdrowia z ukierunkowaniem na odnowę biologiczną, prowadzone przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji, mają na celu przygotowanie do pracy w zakresie prozdrowotnej działalności zarówno w obszarze profilaktyki pierwotnej jak i wtórnej chorób cywilizacyjnych w gabinetach odnowy biologicznej i SPA, w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku oraz na obozach sportowych.
Kierunki studiów: Medycyna, zdrowie
Studia podyplomowe Aranżacja i stylizacja przestrzeni na Wyższej Szkole Sopockiej przygotowują słuchaczy do pracy przy kształtowania pracach urbanistycznych i architektonicznych - w tym architektury wnętrz. Absolwenci potrafią aranżować przestrzeć zewnętrzną i wewnętrzną, m.in. tworzyć szkice koncepcyjne, tablice inspiracji - moodboard, makiety, wykorzystywać techniki zdobnicze i oświetleniowe. Zajęcia łączą ćwiczeń praktyczne i warsztaty oraz wykłady.
Studia podyplomowe "Architekt Marki", prowadzone w ramach Akademii Marketera na Uczelni Łazarskiego, pozwalają słuchaczom na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy od podstaw silnej marki oraz odczytywania mocnych i słabych strony w istniejących już markach w taki sposób, by trwale budować ich przewagę konkurencyjną.
Studia podyplomowe Architektoniczne projektowanie światła prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą to studia związane z architekturą, architekturą wnętrz i urbanistyką. Absolwenci potrafią wykorzystać technologię oświetleniową jako jeden z fundamentów organizacji przestrzeni zewnętrznej. To studia innowacyjne, powiązane ściśle z kreatywną branżą projektową, Skierowane są przede wszystkim do architektów, designerów, projektantów.
Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji na Sopockiej Szkole Wyższej przygotowują do uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Realizowane są przez SSW we współpracy z PIKW. Przygotowują do pracy w działach audytu lub działach finansowych firm oraz instytucji publicznych. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu CGAP i CIA.
Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych nadzorem, kontrolą i audytem wewnętrznym w poszczególnych sferach związanych z działalnością przedsiębiorstw, bankowości i administracji publicznej. Studia realizowane wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie (PIKW).
Studia podyplomowe Automatyzacja górnictwa realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie dają słuchaczom przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym w dziedzinach: maszyny transportowe i automatyka napędów w górnictwie, elektryfikacja podziemi kopalń i technika łączności i sygnalizacji w górnictwie.
Kierunki studiów: Techniczne
Automotive Quality Expert to unikatowe studia podyplomowe organizowane na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Zarządzania Jakością. Program kształcenia został przygotowany z myślą o pracownikach branży automotive oraz właścicielach firm, które ściśle współpracują z tą branżą.
Kierunki studiów: Zarządzanie
Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie prowadzi pionierskie studia podyplomowe dla sektora finansowego obsługującego klientów korporacyjnych. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie specjalistycznej kadry zarządczej banków, przedsiębiorstw windykacyjnych, giełd, pracowników przedsiębiorstw rynku kapitałowego i innych instytucji finansowych.
Kierunki studiów: Finanse
Chcesz pogłębisz swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności, którego zapewnienie jest wspomagane poprzez właściwie wdrożone, weryfikowane, utrzymywane i doskonalone metody systemowe? Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym" stwarzają taką możliwość! Zajęcia są realizowane przez kompetentną kadrę naukową oraz wiodących audytorów różnych jednostek certyfikujących, z doświadczeniem międzynarodowym.
Kierunki studiów: BezpieczeństwoPrzyrodnicze
Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych prowadzone przez Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej adresowane sa do osób które ukończyły studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym oraz posiadają tytuł zawodowy inżyniera, magistra, magistra inżyniera.
Celem studiów "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie studentów z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy. Ukończenie studiów pozwala ponadto na pełnienie zadań pracownika Służby BHP.
Kierunki studiów: BezpieczeństwoBHP
Celem Studiów z zakresu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kierunki studiów: BHP
Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i higiena pracy" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z BHP w firmach i instytucjach oraz prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze gospodarki. Słuchacze studium zyskują możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i specyficznych umiejętności wymaganych w prawidłowym i zgodnym z wymogami ustawowymi dotyczącymi pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.
Kierunki studiów: BezpieczeństwoBHP