Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli akademickich i praktykujących pedagogów zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.

Adresaci studiów:
Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe humanistyczne, a szczególnie pedagogiczne (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 2 fotografie legitymacyjne, wniesienie opłaty wpisowej. Według kolejności zgłoszeń.

Program studiów:
W trakcie studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńcza słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu: teorii, socjologii, filozofii opieki i wychowania; pedagogiki, prawodawstwa, historii i projektowania w opiece nad dzieckiem oraz umiejętności w zakresie organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rekreacyjnych i zabaw, a także umiejętności w zakresie realizacji zadań wynikających z diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich i praktykujących pedagogów zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.

Rekrutacja:
Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń. Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + praktyka 150 godzin).

Jednostka prowadząca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Kontakt:
Kierownik: Irena Gumowska
+48 82 565 64 72
podyplomowe@pwsz.chelm.pl

Adres:
ul. Nowy Świat 3
22-100 Chełm


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Pedagogika