Zawód doradcy podatkowego należy do sfery zawodów regulowanych. Uprawnia do niego egzamin państwowy organizowany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. Składa się z części pisemnej i ustnej. Głównym celem studiów podyplomowych "Doradztwo dodatkowe i podatki" prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej jest przygotowanie słuchaczy do zdania tego egzaminu.

Adresaci studiów:
Adresatem studiów "Doradztwo dodatkowe i podatki" na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej są osoby chcące profesjonalnie zajmować się doradztwem podatkowym, prowadzeniem dokumentacji finansowej dotyczącej podatków oraz rozliczeniami związanymi z płatnościami firm i instytucji wobec budżetu, Skarbu Państwa oraz innych danin w sferze publicznej. Studia te skierowane są głównie do kandydatów po studiach ekonomicznych, związanych z rachunkowością i finansami oraz prawem i administracją.

Program studiów:
Absolwenci studiów podyplomowych "Doradztwo dodatkowe i podatki" prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej nabywają aktualną wiedzę dotyczącą sfery podatkowej oraz finansów związanych z daninami publicznymi. Program studiów łączy przedmioty ekonomiczne i prawne, tak aby absolwenci mogli sprawnie wykonywać zawód doradcy podatkowego. Program studiów w pełni przygotowuje słuchaczy do egzaminu państwowego organizowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. W dużej mierze koncentruje się na wiedzy określonej w wykazie pytań i zadań egzaminacyjnych publikowanym przez Departament Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów. Dzięki temu absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do samodzielnego prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w okresie 10 miesięcy nauki (dwa semestry) przez doświadczonych wykładowców praktyków podatkowych i prawników. Słuchacze odbywają w trybie weekendowym w sumie 220 godzin zajęć. Wiele z ich odbywa się w ramach nowoczesnej formy kształcenia opartej o studia przypadku (case study).

Wykaz przedmiotów podczas studiów podyplomowych "Doradztwo dodatkowe i podatki" prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej :
Ordynacja podatkowa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatki obrotowe. (od towarów o usług, akcyzowy, od gier)
Podatki i opłaty stanowiące dochody gminy
Rozliczenia z funduszami celowymi
Prawo celne i prawo dewizowe
Rachunkowość
Ewidencje podatkowe
Analiza podatkowa
Instrumenty finansowe
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Administracja finansowa i kontrola skarbowa
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych
Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych
Zasady wykonywania zawodu i etyka zawodowa doradcy podatkowego
Kazusy z prawa podatkowego
Źródła i wykładnia prawa.
Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

Rekrutacja:
Do rozpoczęcia studiów upoważnia dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń podczas prowadzonej rekrutacji. Liczba miejsc w każdej edycji studiów podyplomowych jest ograniczona.

Jednostka prowadząca:
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kontakt:
Małgorzata Rejmer
+48 58 347 24 55
mre@zie.pg.gda.pl

Adres:
ul. Traugutta 79
80-233 Gdańsk


Program w kategorii: