Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz kompetencji w ramach sposobów inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych,stosowania metod i technik ochrony różnorodności biologicznej.
Ponadto student zapoznaje się z aktualnymi przepisami dotyczącymi:
• podstaw prawnych ochrony przyrody w Polsce i Europie,
• zasad funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
• finansowania projektów przyrodniczych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy w zakresie metod inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych, aktualnych przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska oraz finansowania projektów przyrodniczych, sposobów zarządzania zasobami przyrody, funkcjonowania obszarów "Natura 2000" czy wdrażania programów rolno-środowiskowych.

Program studiów:
Program kształcenia obejmuje 370 godzin dydaktycznych w głównej mierze:
- przedmioty z zakresu ekologii i różnorodności biologicznej Polski (gatunki chronione, zagrożone i konfliktowe w Polsce,
- struktura i funkcjonowanie ekosystemów,
- antropogeniczne przekształcenia ekosystemów),
- zagadnień metodycznych (siedliskoznawstwo),
- metodyka badań terenowych, kartografia botaniczna i metody GIS, inwentaryzacje przyrodnicze),
- zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami przyrody (ocena oddziaływania na środowisko, zasady funkcjonowania obszarów Natura 2000, programy rolno-środowiskowe, finansowanie projektów środowiskowych)
- szeroko ujętą ochroną przyrody (monitoring biologiczny, prawne aspekty ochrony przyrody, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, edukacja ekologiczna).

Rekrutacja:
Studia realizowane są w trybie zaocznym, przez 3 semestry. Zjazdy odbywają się w systemie weekendowym (2 zjazdy w miesiącu).

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska wiedzę z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii. Zdobędzie wiedze z zakresu rodzaju antropopresji i ich wpływu na środowisko przyrodnicze. Pozna zakres podstaw prawnych ochrony przyrody w Polsce i Europie, zasad funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 a także metod i technik ochrony różnorodności biologicznej.

Dzięki czemu absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego opracowywania planów ochrony przyrody i waloryzacji obszarów przyrodniczych jak również sporządzania opinii na potrzeby Regionalnych Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertyz na potrzeby programu rolno-środowiskowego.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Gdański Wydział Biologii

Kontakt:
dr Marta Kras
+48 58 523 61 69
+48 58 523 61 63
bgmk@univ.gda.pl

Adres:
ul. Stwosza 59
80-308 Gdańsk


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Przyrodnicze