Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy, które zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r.,nr 109. poz. 704: zm. Dz.U. z 2004 r., nr 246, poz. 2468), umożliwia uzyskanie zatrudnienia na stanowiskach:
• Starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Starszego i głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci studiów:
Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (mgr., inż. , licenc.)
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów:
• Prawo a BHP;
• Zagrożenia zawodowe;
• Prewencja stanowiskowa;
• Zarządzanie i edukacja w sferze BHP;
• Obowiązki pracodawcy w sferze BHP i odpowiedzialność za ich naruszenie;
• Uprawnienia pracowników w sferze BHP;
• Działania służb BHP i organów nadzoru państwowego;
• Procedury i koszty dotyczące BHP.

Rekrutacja:
Czas trwania: 2 semestry - 240 godzin, dwudniowe sesje prowadzone w systemie zaocznym co dwa tygodnie

Kierownik studiów: dr hab. Teresa Wyka

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
mgr Anna Florek
+48 42 635 46 31
+48 42 665 58 21
aflorek@wpia.uni.lodz.pl

Adres:
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź


Program w kategorii:
Kierunki studiów: BHP