Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzenie wiedzy w zakresie zagadnień informatyzacji.

Absolwenci zdobędą i poszerzą wiedzę z zakresu:
• Informatyzacji obrotu prawnego oraz działalności jego uczestników;
• Przepisów prawnych i wynikających z nich obowiązków oraz uprawnień;
• Realizacji obowiązków związanych z informatyzacją i korzystania z niesionych przez nią uprawnień.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do:
• Pracowników merytorycznych administracji publicznej zespolonej i samorządowej;
• Pracowników pionów informatyki podmiotów publicznych;
• Pracowników przedsiębiorstw prawniczych;
• Pracowników podmiotów gospodarczych, którzy w swojej działalności często kontaktują się z podmiotami publicznymi.

Adresatami Studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Program studiów:
• Informatyzacja urzędu;
• Informatyzacja postępowania administracyjnego (ogólnego i podatkowego), egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowo-administracyjnego;
• Informatyzacja sądownictwa powszechnego;
• Bezpieczeństwo;
• Zamówienia publiczne i korzystanie z funduszy Unii Europejskiej w celu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;
• Kontrola podmiotów realizujących zadania publiczne i odpowiedzialność karna pracowników realizujących zadania z zastosowaniem technologii informatycznych.

Rekrutacja:
Studia trwają dwa semestry i obejmują 165 godzin zajęć trwających od października do czerwca danego roku akademickiego;

Kierownik studiów: prof. UŁ dr hab. Maria Królikowska-Olczak, WPiA, UŁ

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Agnieszka Czernek
+48 42 635.40.38
+48 692 797 838
e-mail: aczernek@uni.lodz.pl

Adres:
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź


Program w kategorii:
Kierunki studiów: AdministracjaInformatyka