Celem studiów podyplomowych z zakresu "Kadr i płac" jest przekazanie słuchaczom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach kadrowo-płacowych zakładów pracy.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów są osoby z wykształceniem wyższym zainteresowane pogłębianiem i nabyciem nowych umiejętności potrzebnych do pracy w działach kadrowo-płacowych.

Program studiów:
Absolwenci kierunku poszerzą i zdobędą wiedzę oraz umiejętności z zakresu:
• Prawnej problematyki rekrutacji zatrudniania pracowników;
• Rekrutacji pracowników i osób świadczących pracę w formach pozapracowniczych;
• Pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia;
• Dokumentacji stosunku pracy;
• Udzielania urlopów;
• Płac;
• Obowiązków nałożonych na pracodawców wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów skarbowych, urzędów pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych;
• Współdziałania w sprawach kadrowych ze związkami zawodowymi;
• Systemów kadrowo-płacowych i innych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w pracy działów kadrowo-płacowych.

Rekrutacja:
Studia dwusemestralne obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajęcia trwają od października do czerwca danego roku kalendarzowego i odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo-warsztatowym, organizowanych co dwa/trzy tygodnie.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Staszewska.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
mgr Beata Miros
+48 42 635 64 42
bmiros@wpia.uni.lodz.pl

Adres:
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź


Program w kategorii:
Kierunki studiów: FinanseZarządzanie