Głębokie zmiany w prawie polskim w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z integracji Polski z Unią Europejską, istotne nowelizacje prawa unijnego, zwłaszcza zapowiadane przez Komisję Europejską rozporządzenie unijne w sprawie danych osobowych oraz rosnące zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych, rodzi duże zapotrzebowanie na aktualizację i pogłębienie wiedzy na ten temat.

Celem kierunku jest:
• Podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej oraz innych podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji;
• Wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji;
• Przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Danych Osobowych;
• Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie ochrony danych osobowych.

Adresaci studiów:
Adresatami Studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Program studiów:
• System ochrony danych osobowych;
• Zasady przetwarzania danych osobowych;
• Udostępnianie danych osobowych;
• Powierzenie i przekazywanie danych osobowych;
• Bezpieczeństwo danych osobowych;
• Rejestracja zbiorów danych osobowych i kontrola;
• Ochrona informacji niejawnych a ochrona danych osobowych;
• Ochrona danych osobowych a zarządzanie informacjami;
• Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym;
• Ochrona danych osobowych w sektorze prywatnym;
Dysponowanie danymi osobowymi i ochrona danych osobowych na rynku pracy

Rekrutacja:
Absolwenci kierunku zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu:
• Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
• Wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w innych podmiotach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami europejskimi i polskimi.

Czas trwania: studium trwać będzie 2 semestry. Obejmuje co najmniej 180 godzin zajęć w formie wykładów, warsztatów i konwersatoriów, w systemie zaocznym.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Małgorzata Urbańska
+48 42 635-46-14
murbanska@wpia.uni.lodz.pl

Adres:
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź


Program w kategorii: