Celem kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie "Stosunków zatrudnienia w sferze publicznej" jest przekazanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w działach kadr jednostek sfery publicznej.

Adresaci studiów:
Absolwenci studiów wyższych dowolnego kierunku.

Program studiów:
Program studiów zakłada przekazanie studentom wiedzy w zakresie:
• Podstaw prawnych zatrudnienia w sferze publicznej;
• Źródeł prawa zatrudnienia w sferze publicznej;
• Pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia w sferze publicznej;
• Rekrutacji i selekcji w sferze publicznej. Nawiązania stosunku pracy i stosunku służbowego;
• Zmiany i ustania stosunku zatrudnienia w sferze publicznej;
• Treści stosunku zatrudnienia w sferze publicznej;
• Obowiązków i odpowiedzialności zatrudnionych w sferze publicznej;
• Ochrony informacji niejawnych;
• Indywidualnych sporów ze stosunku pracy w sferze publicznej;
• Ubezpieczeń społecznych w sferze publicznej.

Rekrutacja:
Czas trwania: dwa semestry, 180 godzin dydaktycznych.

Kierownik Studiów: dr Krzysztof Stefański.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
mgr Beata Miros
+48 42 635 64 42
bmiros@wpia.uni.lodz.pl

Adres:
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Administracja