Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów (zgodnie z nazwą kierunku ukończonych studiów podstawowych) we wszystkich typach szkół.

Program studiów:
Kształcenie obejmuje min. 330 godzin zajęć teoretycznych na uczelni (m.in. z nauk pedagogicznych, psychologii, podstaw biomedycznych zachowania, emisji głosu, prawa oświatowego itp.) i 150 godzin praktyki pedagogicznej realizowanej poza uczelnią w wybranych szkołach. Słuchacze przygotowują też pracę końcową.

Plan i program studiów podyplomowych spełnia wszystkie wymagania przewidziane aktualnym Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 roku (Dz. U. poz. 131) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się co tydzień w środy i czwartki w godz. od 16:50 do 20:00, zajęcia fakultatywne w inne dni tygodnia.
Całe studia trwają 3 semestry (330 godzin teoretycznych - w 1 i 2 semestrze oraz 150 godzin praktycznych poza uczelnią w 3 semestrze).

Jednostka prowadząca:
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Kontakt:
dr Tadeusz Żuk
+48 (61) 665 33 86
+48 602 572 108
tadeusz.zuk@put.poznan.pl

Adres:
ul. Strzelecka 11
60-965 Poznań


Program w kategorii:
Kierunki studiów: EdukacjaTechniczne