Studia Podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody umożliwiają nabycie uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia podyplomowe są prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zajęcia trwają 3 semestry - 410 godzin i 210 godz. praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni UAM.

Adresaci studiów:
Absolwenci biologii lub pokrewnych kierunków nienauczycielskich legitymujący się stopniem licencjata lub magistra.

Program studiów:
Program studiów opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Obejmuje wiadomości i umiejętności w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:
- z psychologii,
- pedagogiki,
- prawa oświatowego i odpowiedzialności prawnej opiekuna,
- zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy,
- emisji głosu,
- z dydaktyki przyrody i biologii,
- kompetencji informatycznych nauczyciela
- technologii informacyjnej jako składnika warsztatu pracy nauczyciela,
- praktykę w szkołach jak i przygotowanie merytoryczne z geografii.


Słuchacze uzyskują zaświadczenie o ukończeniu Studiów Podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody" uprawniające do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie z zarządzeniem Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni UAM. Słuchacze uzyskują zaświadczenie o ukończeniu Studiów Podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody" uprawniające do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie z zarządzeniem Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r.

Rekrutacja:
Słuchacze są przyjmowani według kolejności zgłoszeń. Termin zgłoszeń: do 30 września każdego roku.

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia,
- odpis dyplomu,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii

Kontakt:
Małgorzata Plaga
+48 61 829 5945
mplaga@amu.edu.pl

Adres:
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Przyrodnicze