Studia mają na celu dostarczenie kwalifikacji umożliwiających postępowanie promujące politykę równouprawnienia, z którą utożsamiają się demokracje europejskie. Dostarczają słuchaczkom i słuchaczom pogłębionej wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), a także umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych rozpoznawania struktur opresywnych oraz zwalczania przejawów dyskryminacji i promowania polityki równościowej. Dostarczają wiedzy na temat praw kobiet, ruchów kobiecych i organizacji kobiecych w Polsce, UE i na świecie. Podejmują szeroko rozumianą problematykę tożsamości płciowej, stereotypów płciowych, emancypacji, praw kobiet, etyki seksualnej, polityki równościowej, wizerunku płci w kulturze popularnej, reklamie, literaturze i sztuce, jak również dyskryminacji i opresji. Mają charakter interdyscyplinarny, ze szczególnym naciskiem na filozoficzne, kulturowe i społeczne rozumienie zagadnień w obrębie teorii i praktyki feministycznej.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów są pracownicy socjalni, działacze instytucji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, pracownicy szkół wyższych, medioznawcy i kulturoznawcy, pracownicy reklamy, agencji rządowych i instytucji samorządowych, animatorzy kultury, dziennikarze, pracownicy centrów i domów kultury oraz studenci studiów uzupełniających dowolnego kierunku każdej uczelni wyższej. Uogólniając, wszyscy ci, którzy propagują oraz uprawiają politykę równościową (zarówno skali lokalnej: samorządowej, jak i narodowej czy globalnej), którzy w swojej codziennej działalności (kulturowej, edukacyjnej, politycznej, humanitarnej etc.) chcą realizować podstawowy wymóg współczesnej demokracji europejskiej, jakim jest równouprawnienie i walka z dyskryminacją.

Program studiów:
Studia zapoznają z konceptualnymi, ideowymi, prawnymi, społeczno-kulturowymi oraz historycznymi czynnikami, które przyczyniają się do zaistnienia nierówności miedzy kobietami a mężczyznami. Uczą rozpoznawania stereotypów i ról płciowych oraz sposobów ich stabilizowania w pop-kulturze (w szczególności w massmediach oraz przekazach filmowych) oraz procesach socjalizacji (np. edukacji, sztuce). Pozwalają uchwycić mechanizmy wykluczania oraz funkcjonowania patriarchatu, po to, by w uniknąć posługiwania się stereotypami płci, a posiłkując się wiedzą na temat możliwości wyrównywania szans mężczyzn i kobiet, dają sposobność wdrażania standardów równouprawnienia (na poziomie prawnym, ideowym, społecznym itp.).

Rekrutacja:
Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz kwestionariusz osobowy.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii

Kontakt:
dr hab. Aleksandra Derra
+48 56 611 36 66
aldewicz@umk.pl
Ewa.Binczyk@umk.pl

Adres:
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń


Program w kategorii: