Słuchacze studiów Pomocy Humanitarnej będą mieli możliwość obcowania z wybitnym specjalistami o dorobku międzynarodowym, jak również doświadczonymi pracownikami humanitarnymi, którzy nieśli pomoc w najbardziej wymagających zakątkach świata.

Absolwenci rocznego studium otrzymają dyplom wydany przez 3 instytuty-wydziały uniwersyteckie oraz Polską Akcję Humanitarną.

Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej.

Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek? Odpowiedź nasunie się sama po obejrzeniu poniższego filmu:


Adresaci studiów:
Limit miejsc: 50

Program studiów:
Program studiów został podzielony na 6 modułów:
1. Moduł wstępny: obejmuje zagadnienia pojęcia pomocy humanitarnej, dawców i biorców tejże pomocy, rodzajów sytuacji kryzysowych, w których pomoc humanitarna jest świadczona, uwarunkowań udzielania pomocy humanitarnej;

2. Moduł geopolityczny: studenci będą zapoznawać się z teorią konfliktów zbrojnych i specyfiką poszczególnych konfliktów oraz zdobędą podstawową wiedzę z zakresu antropologii konfliktów zbrojnych;

3. Moduł prawny: wprowadzenie do prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, prawa uchodźców, itd.;

4. Moduł Klastry pomocy humanitarnej: obejmuje podstawowe klastry, którymi posługuje się Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych.

5. Moduł inne aspekty pracy w terenie: w jego trakcie przedstawione zostaną zagadnienia bezpieczeństwa personelu humanitarnego, zarządzania oraz uwarunkowań zarządzania pomocą humanitarną, etyki oraz technik negocjacyjnych.

6. Moduł zarządzanie projektami poświęcony zostanie kompleksowemu procesowi realizacji projektu.

Rekrutacja:
Forma zaliczenia studiów: kolokwia modułowe na ocenę. Ocena ostateczna zostaje ustalona na podstawie średniej ocen modułowych. Warunkiem zaliczenia jest również systematyczny udział w zajęciach.

Koszt za całość studiów podyplomowych:
- 4 000 zł (opłata jednorazowa)
- 4 200 zł (opłata w dwóch ratach)

Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów(USOS) adres: irksp.wpia.uw.edu.pl

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Mirosława Kaliniec
022 55 22 900
m.kaliniec@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Nauki Społeczne